STICHTING LE EZRATH CHINUCH CHABAD
2016
 
Naam                                       Stichting Le Ezrath Chinuch Chabad
                                                Gevestigd te Diemen, opgericht 11 oktober 1964
 
Fiscaal nummer                          8160 46 839
 
Contactgegevens                        Postadres: Imstenrade 37
                                                                     1082 AK Amsterdam
                                                Email:        sjvorst@xs4all.nl
 
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam geregistreerd onder nummer 41198144.
De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Bestuurssamenstelling                E. Huisman, Rabbijn J.Z. Spiero  en S.J. Vorst, allen wonende  te Amsterdam
Het Beleidsplan                          Het beleid van het Bestuur is het faciliteren van de veelal jaarlijks
terugkomende activiteiten zoals hieronder in het Verslag van de uitgevoerde activiteiten is vermeld.
De Stichting houdt zich niet bezig met het werven van gelden. Wel benaderen sommigen van de vrijwilligers personen om hun specifieke activiteiten te steunen. Die personen maken hun giften dan over naar de bankrekening van de Stichting. (Voorbeeld: de rabbijnen die de Menora-activiteit op het Gelderlandplein in Amsterdam en op het Schouwburgplein in Rotterdam organiseerden, benaderden personen om een financiële bijdrage.)
Wij beogen niet om vermogen op te bouwen. Ons vermogen is ruim
€ 19.000. Dat lijkt ons voldoende.
Wij houden geen kas aan. Al het geld staat op de rekening-courant en spaarrekening bij de ING-Bank. 
 
Het Beloningsbeleid                    Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten
behoeve van de Stichting pro Deo. Niemand ontvangt enige financiële
of andere vergoeding.
 
De Doelstelling   / Statuten           De verdieping van de kennis van het Jodendom bij de Joden in
                                                Nederland door het verstrekken van onderwijs en uitgeven van
                                                publicaties en alle andere middelen die daarvoor in aanmerking komen,
                                                alles volgens de Chassidische leerstellingen, zoals deze door de
                                                Lubavitcher Rebbe worden bepaald.
 
De Statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting nooit gewijzigd.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016:
 
JLI:
 In 2016 hebben wij in diverse steden in Nederland cursussen voor volwassenen gegeven. Wij hebben die cursussen gegeven met toestemming van en met gebruikmaking van het cursusmateriaal van Het Jewish Learning Institute (JLI).  Deelnemers moesten een bijdrage betalen.  Wij zullen aan het JLI een bedrag moeten betalen voor het recht om deze cursussen te geven, voor lesmateriaal en voor training. Locaal moeten wij o.m. de kosten van vertalen van het Engels naar het Nederlands betalen. Hieronder enige achtergrond van het JLI:
 
 
 
The Rohr Jewish Learning Institute
Serving learning centers in over 900 communities and on the internet, the Rohr Jewish Learning Institute (JLI) is the world's preeminent provider of Jewish learning.
An aha! moment in every lesson.
JLI's mission is to make Jewish learning accessible and personally meaningful to every Jew, regardless of background or affiliation. JLI's insightful curricula utilizes cutting-edge pedagogic techniques, embracing the multiple intelligence model and utilizing multimedia and an array of approaches to engage, educate, and inspire all kinds of minds in a dynamic Jewish learning experience.
JLI Flagship ProgramFounded in 1998, JLI's flagship program continues to operate in over 350 locations worldwide offering three accredited courses per year on an array of topics including Jewish ethics, Jewish mysticism and philosophy, Jewish history and culture, and Jewish belief and practice. JLI's courses are accredited for continuing legal and medical education and all courses offer CEU credits.
© 2001-2017 The Rohr Jewish Learning Institute, All rights reserved.
A Division of Merkos L’Inyonei Chinuch - The Educational Arm of the Worldwide Chabad Lubavitch Movement.
 
Aktiviteiten:  Wij betaalden voor Chanoeka-aktiviteiten in Amsterdam en Rotterdam, video-opnamen rabbijn I. Vorst en voor  de aanschaf van een aantal mezoezot.
 
 
 
 
 
31 dec 16
31 dec 15
 
 
31 dec 16
31 dec 15
 
 
 
Bank
26.627,39
18.365,55
 
Debiteuren
21,00
 
 
 
 
 
JLI
7.132,31
 
 
 
 
 
Vermogen
19.519,08
18.365,55
Totaal
26.672,39
18.365,55
 
 
26.672,39
18.365,55
                                     
 
Inkomsten
Uitgaven
 
Rente en bankkosten
25,92
63,14
Giften
2.770,47
 
Aktiviteiten
 
1.379,45
JLI
7.132,31
 
Advertenties
 
250,00
Bensjboekjes
129,65
 
Diversen
 
58,92
Totaal
10.058,35
1.751,51