Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

De Parasja met Rabbijn Vorst

 Email

Noach


JOM KIPPOER t/m SJABBAT BEREESJIET

 

Geen Jom Kippoer zonder Rosj Hasjana vooraf. U hoort vertellen over drie wondergeboortes. Met aansluitend een antwoord op de vraag waarom het Joodse jaar met de zesde dag van de Schepping correspondeert en niet – wat toch logischer zou zijn - met de eerste.

‘Om mij is de wereld geschapen!’ Is dan niet wat onbescheiden van rabbijn Vorst? Zijn antwoord luidt dat u aan hetzelfde euvel lijdt…

Deze eerste woensdag van het nieuwe Joodse jaar is all over the world opnieuw de Siejoem HaRambam gehouden. Al luisterend neemt ook u daaraan deel.

Na de Rosj Hasjana en Jom Kippoer experience willen wij onze afhankelijkheid van Hasjem lijfelijk voelen. Aandacht dus voor de voorschriften van de Soeka-Loofhut en de Loelav-VierPlantenBundel. En al deze in stoffelijke handelingen uitgedrukte spirituele ervaringen leiden tot de uitbundige vreugde van Sjeminie-A’tsèrèt en Simchat Tora, de twee SlotFeestDagen. Klaar om met Sjabbat Beree’sjiet geestelijk opgeladen opgelaten het gewone aardse leven tegemoet te treden.

Een mysterieuze Witte Hand verscheen in 1973. Het gebeurde in het noorden van Israel tijdens de Jom Kippoer Oorlog. Rabbijn Vorst vertelt erover en vraagt G.d - namens ons allemaal - opnieuw reddend op te treden. Hij verwoordt zijn en uw grote zorg om het morele verval van de ‘moderne’ mensenmaatschappij. Om te voorkomen dat onze wereld moreel te gronde gaat. Zie het laainen op de ochtend van Jom Kippoer…

Vrolijke vorstelijke wensen ten slotte:

                 EEN GEMAKKELIJK VASTEN! GEZONDE AANBIJT! CHAG SAMEEACH! SJABBAT SJALOM!

      Graag tot de volgende keer t.g.v. Sjabbat Par’sjat Noach op Rosj Chodesj 1 Chesjwan/21 oktober

 

Nitsawiem - Wajelech en Rosj hasjana


Even een opmerking vooraf: de drie vorige PORSCHE-PARSCHE video’s werden buiten opgenomen. Deze laatste video van het Joodse jaar had rabbijn Vorst graag zittend in zijn Porsche willen laten opnemen. Heel begrijpelijk. Maar rabbijn Vorst is niet in het bezit van - en zit dus niet in - een auto van dit merk. Hij somt de merken op van auto’s waar hij wel de bezitter van heeft mogen zijn, verklarende: ‘aangeschaft - ik wil geen namen noemen - bij een dealer met wie ik wegloop!’

Ni’tsawiem betekent stevig staan. Wajeelèch betekent gaan. Er wordt ons een belangrijke les geleerd voor de laatste dagen van het jaar 5777 en voor het komende jaar 5778. Geestelijk stevig in je schoenen staan en je verder spiritueel ontwikkelen.

Jaar-sjana. Geschreven met de letters sjien-noen-hee. Met respektievelijk de getalwaarden 300-50-5. Samen 355.

Heel opmerkelijk! Want het Joodse (maan)jaar heeft 355 dagen!

Opmerkelijk? Ergens niet, legt rabbijn Vorst uit. Want de wereld is door het ‘woord’ van G.d tot stand gebracht; woorden bestaan uit letters en letters hebben een waarde, al naar gelang hun volgorde in het Hebreeuwse Aleph Beth. Dus.

U hoort andere voorbeelden en aansluitend een bij Rosj Hasjana passende tekst. Over Oerknal en Schepping.

Nieuwjaarswensen. Betekenisvol uitgedrukt in namen van vruchten en spijzen, gegeten op de eerste avond van het nieuwe jaar. Moge het nieuwe jaar - 355 – een vreugdevol jaar zijn; vreugdevol=besimcha: beth-sien-mem-chet-hee, samen 355!

Het wordt u toegewenst door rabbijn Vorst, in het Hebreeuws geschreven met de letters pee/fee-waav-reesj-samech-tet, samen (u raadt het al)…355!

Inderdaad, moge het komende jaar een gezegend jaar zijn in stoffelijke-materiele zin en in geestelijke-spirituele zin! Voor u, de uwen, het Joodse volk en de hele wereldbevolking! Dat de Masjieach moge komen, met sjofargeluid aangekondigd!

U hoort een voorproefje…

SJANA TOWA OEMETOEKA en een SJABBAT SJALOM gewenst!

Kie Tavo


Bikoeriem, de eerste vruchten, brengend naar het Beeth Hamikdasj in de tijd van de Tempel. G.d daarvoor dankend. Daarover o.a. spreekt de Sidra van deze Sjabbat.

Maar ook voor de dagelijkse ‘eerstelingen’ danken wij G.d. Bij en na het weer wakker worden ’s morgens elke dag. U hoort enkele voorbeelden, waarvan een met een verkrampt kijkende rabbijn Vorst.

‘Goed Jomtov!’

Hè, deze Sjabbat ‘Goed Jomtov’ gewenst?

Inderdaad. Sommigen hebben deze gewoonte. Omdat het deze Sjabbat de geboortedatum van de Ba’al Sjem Tov is. En tevens van de eerste CHaBaD-Lubavitcher Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, ook bekend als de ‘Alter Rebbe’, en de ‘Ba’al HaTanya’.

Hasj’gacha Peratith-G.ddelijke Voorzienigheid. Nog onlangs in Barcelona. En een blaadje dat van een boom neerdwarrelt. Begrijpelijk? Soms wel, soms niet. Soms gedeeltelijk. Blijf luisteren.

CHaBaD staat voor Chochma – Biena – Da’at. U wordt kort uitgelegd wat deze begrippen inhouden.

Waarom stond Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe - ondanks dat hij lichamelijk zo zwaar gehandicapt was - plotseling op bij het zingen van een bepaalde Chassidische melodie?

Rabbijn Vorst beantwoordt deze vraag. En geeft u de mogelijkheid deze melodie te beluisteren:

NIGUN 3 TENUOS http://www.chabad.org/861887

Chaj – 18 – Elloel is de eerste dag van de 12 resterende dagen vóór Rosj Hasjana. Elke dag staat ter overdenking en herstel voor een van de 12 maanden van het aflopende jaar. Rabbijn Vorst wenst u – en zichzelf – succes met dit herstelprogramma. En wenst u tevens:

      S J A B B A T   S J A L O M   -   G O E D   J O M T O V   -   S J A N A   T O W A   O E M E T O E K A

KIE TEE’TSEE (11 elloel/2 sept.)


Wij zijn er bijna!

D.w.z. aan het einde van het Joodse jaar. Maar tevens wat betreft de opsomming van de 613 ge- en verboden van G.ds Tora.

Een groot aantal daarvan worden in de sidra van deze Sjabbat genoemd. O.a. voorschriften die de wel of niet toegestane man-vrouw relaties betreffen.

U hoort rabbijn Vorst een brief behandelen, die de Rebbe aan een van zijn Chassidiem schreef. De Rebbe benadrukt in die brief het grote belang van Sjelom Bajiet-Huiselijke Vrede tussen man en vrouw. Altijd al; maar vooral op vrijdag - Èrev Sjabbat Kodesj - moet de man extra coulant zijn  tegenover zijn echtgenote.

Letterlijk. Maar de Rebbe verrast ons bovendien met een diepgaande, originele toegift! Hoor en geef het door!

Moeder tot kind: ‘Er komen gasten! Wil je alsjeblieft je kamer opruimen!!!’

Het is een uitleg in het kader van ‘Mèlèg Basadè – de Koning in het Veld’ zoals de maand Elloel wordt gekenmerkt.

(Is het daarom dat de video van deze week buiten is opgenomen? ‘Vorst in het veld’?...)

Juist nu wij enthousiast bezig zijn geestelijk schoon schip te maken, komt aan het eind van de sidra Amaleek om de hoek kijken. Het was te verwachten.

Maar wij laten ons niet afkoelen. Gesymboliseerd door de vorm van de sjofar: vanuit een kleine, smalle opening de oneindigheid zoekende tekie’a-sjewariem-teroe’a-tekie’a-sjofartonen!

U wordt toegewenst:   S J A B B A T   S J A L OM   en   S J A NA   T O W A   O E M E T O E K A

Re'eh Shoftim


Het leven bestaat – vooral/deels – uit herhalingen. Zo zal ook dít Joodse jaar ten slotte eindigen en zal met Rosj Hasjana een nieuw Joods jaar beginnen. Een herhaling dus. Met de maand Elloel ter overdenking van dit alles vooraf. Zoals in de ivriet letters waarmee de naam van deze maand wordt gespeld, wordt aangeduid. Daarover later. U hoort hoe de eerste zin van de sidra Re’ee op verschillende manieren kan worden begrepen. Eén daarvan: ‘Re’ee – zien, inzien, begrijpen. Dat geef Ik jullie’. Zeer de moeite waard. Even gaat in dit verband de aandacht naar het bij rabbijn Vorst in een ronde viskom logerend visje. Met de vraag of dit ‘Re’ee - zien’ ook op dit visje van toepassing is. Charles Darwin, Richard Dawkins en Ronald Meester komen even om de hoek kijken. Wat betreft ons stoffelijk zien-vermogen verwijst rabbijn Vorst naar de beracha-dankspreuk Pokee’ach iv’riem, waarmee wij iedere dag Hasjem danken voor dit meervoudige G.dsWonder: dat wij kunnen zien en het vermogen bezitten de waargenomen beelden in onze hersenen bewust te worden. Een link wordt daarbij gelegd met het begin van de sidra Sjofetiem: ‘Rechters en agenten zal je aanstellen in je poorten’. Waarmee namelijk tevens de ‘poorten’ van ogen, oren, neus en mond worden bedoeld. Een prachtige gedachte; heel toepasselijk als huiswerk voor de maand Elloel. ‘ELLOEL = Anie Ledodie Wedodie Lie = Ik en mijn Geliefde; mijn Geliefde en mij.’ Een verwijzing naar het dawwenen, het uitspreken van onze gebeden. Doe dat zoals je dat tegen je geliefde doet: met aandacht, innig, ingetogen. Niet afraffelend. En al sta je ook samen met anderen in sjoel/de synagoge, het is jóúw gesprek met G.d! In sjoel. Aansluitend hoort u wat een naar Den Helder verhuisde moslima vertelde aan de toenmalige krijgsmachtsrabbijn drs. Wim van Dijk. Even sprakeloos verwerken! Wel héél, héél verhelderend! Luister naar dit bijzondere gebeuren. Vind erin inspiratie voor de maand Elloel, op weg naar een Sjana Towa OeMetoeka, een Goed en Gezegend nieuw Joods Jaar. Met als startpunt een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Eekev

Nog steeds is Mosje aan het woord. Nog enkele weken – na op de 1e dag van de 11e maand met zijn afscheidsrede te zijn begonnen – en dan zal de grootste van alle profeten op 7 Adar door G.d worden teruggenomen.
‘Ma Hasjem Ellokècha sjo’eel mee’immach - wat verlangt Hasjem, jouw G.d, van jou?’
Het is één vraag die Mosje ons ieder jaar weer in deze sidra van de week stelt. Eén vraag, met meer dan één antwoord. Een van de antwoorden luidt niet vragend, maar bevestigend: ‘Ma – Wat. Dát is wat Hasjem van ons verwacht.’
Niet duidelijk? Blijf dan luisteren…
Voor de 4e keer wordt in de Tora het voorschrift van de Tefillien-Gebedsriemen genoemd. Iedere doordeweekse ochtend gelegd. In sjoel. Of thuis. Ook op reis. Waar dan ook.
Maar wist u dat zelfs in Auschwitz Tefillien werden gelegd?! Luister naar wat Elie Wiesel daarover vertelt. Ongelooflijk! En tegelijkertijd, hoopt rabbijn Vorst, praktisch inspirerend!
20 av – de overlijdensdag van Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, vader van de Rebbe - valt dit jaar op Sjabbat.
Rabbijn Vorst vertelt hoe ruim 50 jaar geleden, toen 20 av ook op Sjabbat viel, de Rebbe als chazzan in de dienst voorging. Hij herinnert zich de schitterende melodie die de Rebbe op een van de gebeden zong. ‘Pe’eer wegawod noteniem lisj’mo – Pracht en eer verlenen zij aan Zijn Naam.’ Ontroerend!
Zoals gebruikelijk besluit rabbijn Vorst met alle goeds te wensen, inclusief een
! ! ! S J A B B AT S J A L OM ! ! !

Ve'etchanan


De 3 Droefenis-Weken zijn voorbij. Nu zijn de 7 Opwaarts-Weken naar Rosj Hasjana begonnen!
In de sidra van deze Sjabbat worden eerst nog teksten gelezen van mogelijke ballingschap – helaas later werkelijkheid geworden – en daarna volgen verplichtende, maar tegelijkertijd blij makende teksten van de Asèrèt Ha’di’brot - de Tien G.ddelijke Uitspraken - en de parasja van Sjema over de Eenheid van Hasjem en de logische consequenties daarvan.
Anochie Hasjem Ellokècha – IK, G.d, ben jouw G.d. Met deze woorden, nu door Mosje herhaald, openbaart G.d Zich op de berg Sinaj.
Rabbijn Vorst doet een poging uit te leggen wat G.d met deze ‘kennismakende woorden’ de mensheid laat weten. Zeer de moeite waard.
Drie keer gaf de Rebbe een vader van een zieke zoon hetzelfde advies: ‘Laat de tefillien-gebedsriemen van je zoon controleren’. Uw reactie: ‘Ongelooflijk! Hoe kon de Rebbe dat weten?!’
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst en een verdere fijne, gezonde vakantie!
Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK 

Devarim

Parasjat Dewariem (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Dewariem, de eerste sidra van het gelijknamige vijfde boek van de Tora (Deuteronomium). Altijd gelezen op de meest droevige Sjabbat – zover je droevig mag zijn op een Sjabbatdag – van het jaar. Maar opmerkelijk: het boek Dewariem – en daarmee de hele Tora – wordt uitgelezen juist tijdens de meest vreugdevolle sjoeldienst van het jaar:op Simchat Tora – Vreugde der Wet! Positief gericht dus! Op naar het licht aan het eind van de tunnel! Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op 1 augustus zal het immers Tisj’a Be’av zijn; de dag die herinnert aan de verwoesting van zowel de eerste als van de tweede Tempel in Jeroesjalajiem. Een dag die in kienot-klaagzangen herinnert aan talloze vervolgingen in onze lange Joodse geschiedenis. Een dag waarop ook twee hartverscheurende klaagzangen worden uitgesproken betreffende de Shoa-Holocaust. Hoe daar mee om te gaan?! Rabbijn Vorst vertelt u – opnieuw; hij deed dat al eerder – over de Poolse Jood die alles in de oorlog had verloren. Vrouw, kinderen, familie, vriendenkring. Én zijn geloof in G.d. Rabbijn Vorst vertelt over het gesprek dat deze man met zijn vroegere Rebbe had; met Rabbi Avraham Mordechai Alter, de Gerrer Rebbe, die ook in de oorlog zijn vrouw en kinderen had verloren. En tevens het merendeel van zijn 250.000 volgelingen. Aangrijpend; indringend wat de Gerrer Rebbe zijn bezoeker zei. Blijf dus luisteren. Een vraag: waar op de Tempelberg heeft het Beth-Hamikdasj, de Tempel, eens gestaan? En dus: waar op de Tempelberg zal Hasjem eens de derde Tempel neer zetten? Rabbijn Vorst citeert enkele meningen daarover. En hij spreekt de wens uit dat wij - het Joodse volk en de hele wereldbevolking – spoedig, bimheera wejameenoe, het juiste antwoord op deze vraag zullen mogen aanschouwen! Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst. En - mocht de Masjieach nog niet vóór Tisj’a be’av/1 augustus zijn gekomen, dan wordt u ook toegewenst een makkelijk vasten en een gezonde aanbijt!

Matot-Masee


Parasjat Balak


Choekat


JOM HAVOETBAL was het deze zondag. Rabbijn Vorst laat u zijn shirt zien. Met zijn bijzondere rugnummer. Meegespeeld heeft hij niet. Hij had het immers veel te druk met het laten leggen van Tefillien. U hoort een bij Jom Havoetbal toepasselijke tekst uit rabbinale boek JOODS OUD EN NIEUW (blz. 137/8). En u ziet een foto van generaal Arik Sharon mét... tefillien. In 1967 gelegd bij de Kotel! En nu dan de parasja van de week. Beginnend met een 'displaced' tekst over de Rode Koe. Uitleg volgt. Aan- en ingrijpend. Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij een bijzonder gebeuren precies 70 jaar geleden. Opnieuw aan- en ingrijpend! Aan de hand daarvan zal duidelijk worden waarom u besluitend tweemaal Sjabbat Sjalom wordt gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! ! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Korach


Wij zijn nog steeds in de woestijn van eens en in de woestijn van het aardse leven. Problemen van allerlei aard dus. Deze week in de sidra de opstand tegen het leiderschap en de visie van Mosje. - Komt nog steeds voor. - Met tenslotte de erkenning: 'Mosje emmet wetorato emmet - Mosje is de man van de waarheid en zijn Tora-visie geeft G.ds waarheid weer.' In iedere generatie is er een 'Mosje', laat de Zohar ons weten. Indachtig deze uitspraak vertelt rabbijn Vorst een bijzondere geschiedenis over een vroegere 'Mosje': Rabbi Mordechaj van Nadborne op een treinstation in Hongarije. En wat betreft een 'Mosje' van onze generatie hoort u a.h.w. de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson, voorspellend spreken. Dit verzekert hij - enkele dagen vóór het uitbreken van wat later de (slechts) Zesdaagse Oorlog blijkt te zijn: 'Ik heb duizenden enig kinderen in Israel. En als ik hen zeg daar te blijven, is dat omdat ik zeker ben dat hun niets zal gebeuren.' En voor een publiek van duizenden aanwezigen verklaart hij op Lag Ba'omer 1967 in het openbaar: 'Niet slaapt noch sluimert de Beschermer van Israel. Israel bevindt zich niet in groot gevaar! Israel staat voor een grote overwinning. Deze maand zal met G.ds hulp een maand zijn van grote uitingen van liefde van G.d voor Zijn volk! Het moge duidelijk zijn dat wanneer de Schepper ons een geschenk geeft, wij dat moeten koesteren én behouden!' Aanstaande dinsdag, 3 tammoez/27 juni is de datumdag dat de aards-zichtbare aanwezigheid van deze Mosje van onze generatie eindigde. Rabbijn Vorst spreekt de wens uit dat de Rebbe in zijn onzichtbare aanwezigheid voor G.ds Troon zal bewerkstelligen, dat G.d Zijn toegezegde belofte gestand zal doen: dat wij eindelijk, eindelijk de Masjieach welkom kunnen heten! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Sjelach lecha 5777


Wij zijn nog steeds in DE WOESTIJN VAN HET AARDSE LEVEN. Met zijn vele ups en downs. Ook deze keer weer aangeduid in de sidra van komende Sjabbat. Vorige week al stond rabbijn Vorst stil bij deze aanduiding. En velen willen in vervolg daarop weten hoe hij en zijn vrouw hun tragische verlies geprobeerd hebben te verwerken. Zij willen weten hoe het mogelijk is toch en desondanks in G.d te blijven geloven. U hoort weer voorgelezen teksten uit het boekje ‘Overpeinzingen’. Inderdaad, het zijn ernstige overpeinzingen. Maar tegelijkertijd worden het opbeurende, moedgevende overpeinzingen. Tot het zelfs ‘Over Pijn Zingen’ wordt! Maar toch… toch… oh G.d, spaar ons! Zegen ons, maar dan alleen met Uw zichtbare goedheid! Dat wenst rabbijn Vorst u deze week opnieuw: een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het aardse leven! ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

BEHA’ALOTECHA 5777


‘Als je de neerot-lampen aansteekt.’ Woorden deze Sjabbat in het begin van de sidra. Welke neerot-lampen? De neerot-lampen van de zevenarmige kandelaar in het Misjkan, het Heiligdom in de woestijn. En later in de Tempel in Jeroesjalajiem. Maar ook andere neerot-lampen worden bedoeld. ‘Neer Hasjem nisjmat adam - de ziel van de mens is een neer-lamp van G.d.’ Ook zielen moeten zo nodig worden aangestoken. Of moeten feller gaan branden. Intenser licht verspreiden. Een vraag: is deze Tora-opdracht beperkt tot neerot-zielen in deze aardse wereld? Of kunnen wij in deze wereld neerot-zielen van gestorvenen in die andere wereld feller laten schijnen? Kunnen zij daar positieve invloed onzerzijds opvangen? Om persoonlijke redenen kiest rabbijn Vorst deze week er voor teksten te citeren uit zijn boekje ‘Over Pijn Zingen – Overpeinzingen na het verlies van een geliefde’. Concluderend met woorden van de Rebbe: ‘Wanneer wij de kracht opbrengen door te gaan met leven – en vooral wanneer dit geschiedt op de wijze zoals G.d dat van ons verlangt – verschaft dat de overledene, die dit alles waarneemt, een zeer bijzondere gelukervaring.’ Rabbijn Vorst wenst u aansluitend - verwijzend naar de Tora-tekst van deze week - een voorspoedige reis door de vaak woeste woestijn van het leven. Tevens wenst hij u SJABBAT SJALOM en - traditiegetrouw na Sjawoeot - EEN GEZONDE ZOMER !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.