Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

De Parasja met Rabbijn Vorst

 Email

wajakheel-pekoedee

WAJAKHEEL-PEKOEDEE (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Parsche Numerologie: 10 en 11. Waar komt die uitleg vandaan? Iedereen zit met vragen. Zo ook rabbijn Vorst. Hij vraagt zich af: - Waarom worden op deze Sjabbat twee sidrot-wekelijkse afdelingen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt er deze Sjabbat uit twee Sif'ree Tora-rollen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt uitgebreid herhaald wat al in de sidrot Teroema en Te'tsawee ons uitgebreid is meegedeeld? - Waarom werd bij de bouw van het Tabernakel-Misjkan-Heiligdom, behalve goud en zilver, ook het mindere koper gebruikt? Het is prettig als vragen worden beantwoord. Zoals nu. In eerdere weken werd uitgelegd dat wij over twee zielen beschikken: de Nèfesj HaBahamiet-de Dierlijke Ziel en de Nèfesj HaEllokiet-de G.ddelijke Ziel. Dat wil zeggen dat wij door twee zielen worden beleefd. In het boek Tanya wordt uitgelegd op welke wijzen deze zielen zich in ons manifesteren. Beide zielen uiten zich in gedachte, spraak en daad. Deze worden de kledingstukken van de ziel genoemd. U hoort rabbijn Vorst hierover: Gewenst en ongewenst. Toegestaan en verboden. Ja, inderdaad, het leven is een full-life-struggle tussen wat in gedachte, spraak en daad wel en niet mag. De tekst die uit de tweede Tora-rol wordt gelezen, spreekt over de Loe'ach-Joodse KalenderStructuur en over voorschriften met betrekking tot het Pesachfeest binnenkort. Omdat het de laatste Sjabbat van de PoeriemMaand Adar is, hoort u hoe de arme Chaim na een beracha-zegen van de Maggied van Kozjnietsj (niet te verwarren met Kost Niets) een rijk man werd! Rest rabbijn Vorst u toe te wensen een fijne Sjabbat en een gezegende maand Niesan: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H ! ! !

Kie Tiessa

'Emmes- waar' zeggen wij soms om te benadrukken dat iets werkelijk waar is. Want 'emmes-emmet' betekent 'waar'. Maar wat heeft dat te maken met de 9e sidra in Sjemot-Exodus die deze Sjabbat gelezen wordt? U krijgt uitgebreid antwoord. Bijna jaarlijks spreekt rabbijn Vorst zijn verbazing uit hoe de sidra Kie Tissa ongebruikelijk in de zeven parsjiejot is verdeeld. Duidelijk dat daar een diepere bedoeling achter zit. (Tussen haakjes: grappig woord 'empathie'. Althans zoals het woord u wordt uitgelegd.) Wanneer een deel van het volk aan de voet van de berg Sinai een gouden kalf aanbidt, vertoeft Mosje nog steeds boven op de berg. G.d gaat 'gewoon' verder met de les en geeft uitleg van de Schriftelijke ToraTekst! Verbazend, toch? Wat kunnen wij daaruit leren? G.ds Attributen; het systeem van eigenschappen dat G.d Zich heeft 'aangemeten' om de wereld te scheppen en de wereld aan de hand daarvan richting te geven. Het zijn zeven Gevoelsmatige en drie Verstandelijke ManifestatieVormen. Daarover wordt in het derde hoofdstuk van het boek Tanya gesproken. U hoort wat de afkorting 'ChaBaD'' eigenlijk betekent. Stereometrie en Beschrijvende Meetkunde komen daarbij ter sprake. Rabbijn Vorst en zijn vrouw zijn uitgenodigd bij een barmitswa-viering. De barmitswa-jongen heet Zalman. En wat dacht u waarover rabbijn Vorst waarschijnlijk - tenzij hij alsnog, zoals vaker, van gedachten verandert - gaat spreken? Over het G.dsWonder van de zalm... Het is deze Sjabbat tevens Parsjat Para. Het oog is gericht op het komende PesachFeest. En de daaraan voorafgaande PesachSchoonmaak. Wat was ook weer de raad die de heren krijgen hoe hun vrouw bij deze SchoonmaakKlus optimaal te helpen? Succes ermee. En intussen gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! PS Maandagavond, uitgaande Poeriem Sjoesjan - Sjoesjan, hoofdstad van Perzie - ging bovenstaande tekst 'ter perse'. Vóór de verkiezingen dus.

Parasjat Tetsawee

Over 8 gewijde 'kledingstukken' voor de Koheen Gadol-Hogepriester wordt in de 8e sidra van het boek Sjemot-Exodus verteld. Opmerkelijk. U hoort meer over het getal 7 - of een veelvoud van 7 - +1. Opnieuw opmerkelijk. Deze Sjabbat - de Sjabbat voor Poeriem - is het Sjabbat Zachor, Dag van Herinnering aan wat Amalek het zojuist uit Egypte getrokken Joodse volk heeft aangedaan. Vraag: zijn er nog andere herinneringen voorgeschreven? U krijgt antwoord. 'Jij en het huis van je vader zullen verloren gaan,' waarschuwt neef Mordechaj zijn nicht Esther. 'Van elders zal hulp komen!' Daar is Mordechaj zeker van. 'Maar jij, Esther, zult de verdienste, wanneer jij niet een reddingspoging onderneemt, verliezen.' Ook zo - èn aktueel! - kan de tekst in de Megilla-Rol van Esther begrepen worden. Een verklaring van Rabbi Schmoe'eel Schneersohn, de vierde Lubavitcher Rebbe z.ts.l. om bij stil te staan. Rabbijn Vorst staat daar inderdaad bij stil: 'Een reddingspoging om onze oppervlakkige, G.dloze maatschappij op aansprekende wijze van het bestaan van een Hogere Macht te overtuigen. PAradijs - MAradijs. Niet alleen eManciPAtie van de vrouw, maar ook eVROUWciMAtie van de man. Rabbijn Vorst is blijkbaar bezig zich op Poeriem voor te bereiden...

Dus: S J A B B A T S J A L OM en P O E R I E M S A M E E 'A C H

Parashat Teroema


Teroema is de 7e sidra van het boek Sjemot-Exodus. Sjabbat is de 7e dag van de week. Toevallig? Wat kan als werkelijk bezit van de mens worden beschouwd? Eens gaf een minister een origineel en leerzaam antwoord. 'Betocho - enkelvoud - lo nè'èmar, ella betocham - meervoud!' Elk jaar weer diezelfde prachtige, aansprekende gedachte. Voor iedereen! Na de Dierlijke Ziel - waarover vorige week werd gesproken - leren wij in het tweede hoofdstuk van Tanya dat de tweede ziel een Concreet Vonkje G.ddelijkheid van Boven is. Wow! Ook in deze stoffelijke wereld een vonkje G.ddelijkheid! Nog even, en het is Poeriem. Niet te lang gewacht met de nodige voorbereidingen. Welke dat zijn hoort u van rabbijn Vorst. En tevens hoort u een schitterende Poeriem gedachte, ontleend uit de onuitputtelijke schatkist van het Bratzlav Chassidisme. Een opsteker; wat de verkiezingsuitslag ook moge zijn drie dagen na Poeriem... Behalve alvast een Poeriem Samee'ach wordt u uiteraard ook gewenst een !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Parasjat Misjpatiem

Een voetballer is onderuit gehaald. Voorlopig uitgeschakeld. Misschien wel voorgoed (tussen haakjes: voorgoed - vreemd woord in dit verband. En misschien is het woord verband ook hier wel pijnlijk. En pijnlijk eveneens).

De sidra van deze week leert dat deze voetballer schadeloos gesteld moet worden. 

Hoe en voor wat - dat vertelt rabbijn Vorst u. Hij verklaart met 'Joodse Trots' gevuld te worden, wanneer hij beseft dat al deze - het zijn er heel veel - vooral actuele civiele wetten al 33 eeuwen geleden werden gegeven!

In het eerste hoofdstuk van het boek Tanya maken wij kennis met eigenschappen van onze zgn. Dierlijke Ziel. Maar wat hebben oerelementen, agregratietoestanden, Mendelejev (Mendel Leib?) daarmee te maken? Leerzaam naar jezelf en naar de ander.

Deze Sjabbat wordt de maand Adar - en daarmee het meest vrolijke feest van de Joodse kalender: het PoeriemLotenFeest - aangekondigd. Om alvast in de juiste stemming te komen hoort u hoe een Belgische metselaar verslag doet van een bedrijfsongeval.

Mazzeltov met de geboorte van Namaste's zevende baby. Het ene G.dsWonder na het andere!

Traditioneel Jodendom. Dus de traditionele wensen voor Sjabbat en de komende maand:

S J A B B A T   S J A L O M   en   C H O D E S J   T O V   O E M E W O R A C H

 

Parasjat Jitro

Verbijstering!

Hoe is het mogelijk dat een para'sja van de Tora 'Jit'ro' wordt genoemd?! Immers, Jit'ro was een afgodendienaar en adviseur van Pharao! Blijf luisteren; wind u niet op!

 

Niet 613 - het beroemde getal, waar zelfs een Geheim Agent naar is genoemd - maar 620 is het aantal letters van de Asèrèt Ha'di'brot - de Tien Uitspraken. Terecht; want G.d liet bij de Openbaring bij de berg Sinai weten wat Hij van de gehele mensheid verwacht.  

Het zijn de Twee Takenpakketten:

- het Takenpakket - bestaande uit 613 wetten - voor de leden van het Joodse volk en

- het Takenpakket voor de Noachiden - bestaande uit 7 (en uitgewerkt uit ca. 70) wetten.

Daarom: 613 + 7 = 620.  

En, bovendien, 620 is de getalwaarde van het Ivriet woord kèter dat kroon betekent. Dus: 613 + 7 = 620, G.ds Koningschap over de gehele mensheid!

 

'Houd de Sjabbat' is nummer 4 van de 10. 'Eer Vader en Moeder' is nummer 5 van de 10. Wat te doen als de vervulling van het ene voorschrift de vervulling van het andere voorschrift in de weg staat? De beroemde Doebener Maggied licht het halagische antwoord toe aan de hand van een aansprekende parabel.

 

Wat betreft de Sjabbat vertelt rabbijn Vorst hoe de Joodse leraar Gavrie'el Saiedov er in slaagde ondanks het Sovjet-verbod toch in het toenmalige Rusland de Sjabbat te houden. Inspirerend!

 

Let op: wij hebben niet één nèfesj-ziel maar twee. De nèfesj habahamiet = dierlijke ziel en de nèfesj ha'èllokiet = de G.ddelijke ziel. Zo wordt dat meegedeeld in het 1e en 2e hoofdstuk van het boek Tanya. Volgende week hoopt rabbijn Vorst daar verder op in te gaan.

                      [Bijgaand maakt hij u attent op de komende cursus 'De Wereld van de Ziel' van het Joods Lern Instituut. Zeer de moeitewaard. Gegeven in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Heemstede, Almere, Nijmegen en Eindhoven. Voor verdere informatie: www.chabad.nl/jli ]

 

En daar was rabbijn Vorst - vorige week - weer met het G.dsWonder van zijn appelpit! Toe Bisjwat mag dan voorbij zijn, hij laat u er toch nog even aan proeven: de Fruitmand der Mensheid.  

 

Gevolgd door zijn warme ( mag wel met vorst buiten) wekelijkse wens

                          

                                   ! ! !  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  ! ! !

Parasjat Beshalach

Parasjat Besjalach (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Parasjat Bo met Rabbijn Ing. I Vorst


Nog 3 plagen in parasja no. 3 van het boek Sjemot-Exodus. Waarbij de Ivriet letters van het woord/de naam BO een getalwaarde heeft van 2+1=3. Nog meer 3-tjes in de parsche? U hoort het.
Uitdrukkelijk laat Mosje ons weten dat de mitswa/het gebod om Tefillien/Gebedsriemen te leggen met de Uittocht uit Egypte verbonden is. Aansluitend hoort u - deels in het jiddisch - een uitleg van de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, over de relatie tussen het leggen van Tefillien en gezondheid. Gevolgd door een recent medisch wonder uit het AMC!
Bent u een tsaddiek-goed mens of een ra'sja-slecht mens? Of bent u een bénonie-middenfiguur die tussen een tsaddiek en een ra'sja staat? Het begin van het antwoord op deze vraag wordt u gegeven.
De tweelingbroer van rabbijn Vorst was kortgeleden jarig. En, logischerwijze, de tweelingbroer van die tweelingbroer eveneens.
Verjaarskado:
Rabbijn Vorst laat weten graag van u te vernemen of u naar zijn wekelijkse Sjabbat-Parsche-Parsja kijkt/luistert: 'Wilt u dat ik met dit programma doorga?' is zijn vraag.
U kunt uw antwoord 'ja' of 'nee' - eventueel met commentaar/raad/eitses - e-mailen naar rabbivorst@gmail.com
U wordt bij voorbaat bedankt en gewenst een

S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! !

 

Wa'eera

WA'EERA

Welk groots nieuws brengt Rasjie ons met zijn verklaring 'Avraham, Jitschak en Ja'akov, dat zijn onze awot-aartsvaders'. Dat weten wij toch allang! Uw begrijpelijke vraag wordt beantwoord.
Zondag jongstleden - dag van deze ParscheOpname - was het 24 teeweet, de aardse overlijdensdag van de eerste Chabad-Rebbe. Daarom wordt van nu af aan - tot nader order - wekelijks aandacht geschonken aan zijn bestseller 'Tanya'. Een boek dat antwoord geeft op veel spirituele vragen. Een boek dat na ruim honderd jaar nog altijd en overal actueel is!
"G.d zij dank!"
Dat mocht niet gezegd worden in Communistisch Joegoslavie.
"U moet zeggen: 'Tito zij dank!'"
"En wat moet ik zeggen als Tito dood is?"
"Dan zegt u: 'G.d zij dank!'"
Slovenie - geboorteland van Amerika's First Lady en eens deel van Joegoslavie - werd van de ondergang gered door....? Blijf luisteren! Wow!!! Inspirerend voor een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Parasjat Sjemot


Een onontrolbare boekrol wordt toch gelezen. Bijzonder. Maar niet bijzonder is dat de tekst identiek is met onze traditionele Tora-tekst. In tegenstelling wat Bijbel-critici zouden verwachten.

Alle twaalf broers zijn overleden. Evenals vader Ja'akov. Die voor zijn sterven zijn zoons verzocht hem - na zijn terugkeer naar zijn voorvaderen - uit Egypte weg te dragen en in het land Kena'an te begraven.
Rabbijn Vorst staat en valt stil bij de betekenis van dit 'terugkeren naar voorvaderen'.

Verkouden? Snipverkouden? Sta dan even stil bij het G.dsWonder van de herstellende neusfunctie en het op volle toeren draaiende neusvocht-productieapparaat.

De zondag na deze Sjabbat is het 24 teeweet; sterfdag van Rabbi Sjne'oer Zalman van Liadi, de eerste Chabad-Rebbe, schrijver van het boek Tanya. Rabbijn Vorst staat (te) kort stil bij een aspect betreffende het bijzondere karakter van dit boek.

Tenslotte hoort u een 'goede rust' gevende geschiedenis over Rabbi Jitschak uit Worki, een legendarische rebbe uit de tijd van Napoleon. (Rabbijn Vorst vraagt zich af wie/wat er was vóór Poleon. Haha...)

Alle reden u toe te wensen een  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  ! ! ! 

Parasjat Wajechie

Oj-wé! 
De ellende gaat beginnen. Oj-wé! De slavernij in Egypte. 
Al summier aangeduid in de sidra van deze week - Wajechie - de laatste sidra van het eerste boek van de Tora, Beree'sjiet-Genesis.

Inderdaad; volgende week in Sjemot-Exodus begint de slavernij. Maar wij gaan meteen al een begin maken met de Uittocht uit Egypte, op weg naar de berg Sinaj. Daar zal Hasjem Zich aan de mensheid openbaren. Met het takenpakket voor de joodse en het takenpakket voor de nietjoodse mens.
En met die openbaring heeft het leven van de mens zin gekregen. Ieder mens! En daarmee zijn wij méér dan alleen ons brein!
Geheimpje? Rabbijn Vorst verklapt u de toegangscode van de Noord-Oostelijke sjoel van Amstelveen. Met een levensles als toelichting. En u hoort het geheim waarmee u oud kunt worden!
Waarom wilde aartsvader Ja'akov niet in Egypte begraven worden? 
Er zijn meerdere antwoorden op deze vraag. Een van deze antwoorden verklaart de gewoonte om tsadiekiem - heel bijzondere personen - tijdens hun leven maar ook daarna, bij hun graf, te bezoeken.
En dan hoort u een ongelooflijke, maar waar gebeurde geschiedenis hoe de baby Shoshanna gezond werd!
Joseef, aan het eind van Wajechie, bidt - of misschien wel verzekert - dat de ballingschap in Egypte korter zal duren dan de 'geplande' vierhonderd jaar. 
Aansluitend/afsluitend spreekt rabbijn Vorst de wens uit dat ook de huidige ballingschapstoestand van het joodse volk en de hele wereld nog spoediger dan 'gepland' zal eindigen! Omein! Ameen!
!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Parasjat Wajigasj

De ontknoping! Na alle spanningen van de afgelopen weken! 

Maar er is meer dan wat aan de oppervlakte van de Tora-tekst komt. Rabbijn Vorst citeert de klassieke Tora-verklaarder Klie Jakar. Diepgaand maar ook schokkend!
O.a omdat er wordt gerefereerd aan het afleggen van rekening en verantwoording voor het Hemelse Gerecht na het verlaten van de aardse wereld. En als dat vertrek uit de aardse wereld plaatsvindt vanuit een nachtclub in Istanbul...

Schokkend! Anders, maar toch. Dat is ook wat Nederland deze week gedurende twee dagen - zaterdag, zaterdagavond en zondag - met Oud en Nieuw heeft meegemaakt. Twee dagen. Rabbijn Vorst verwijst naar zijn boek Joods Oud en Nieuw, een periode die twee maanden duurt. Ter vergelijking. Begrijpelijk dat hij na de zoveelste vuurwerkknal Asj'reenoe! uitriep.

U hoort hoe een commandant van de NKVD in een Siberisch Goelag-kamp 'Chanoeka-licht' aanstak.

En u wordt meegenomen naar het Middelpunt van Nederland, waar vorige week het wintermachanee van Tikwatenoe plaatsvond. Chapeau! Grote pluimen!

Spanningen binnen het Joodse volk? Blijf nog even luisteren naar de woorden van de profeet Jechezkeel in de haftara-profetentekst van deze Sjabbat. Om naar uit te kijken!
 

 ! ! ! S J A B B A T   S J A L O M ! ! !  en met het oog op de vastendag van zondag: G E Z O N D E   A A N B I J T ! ! !

PARSCHE MIKEETS en CHANOEKA (updated)

Dagdromen. Dag dromen! Dag, dag! Dromen zijn immers bedrog! ??!! En hoe dan te verklaren de voorspellende dromen in de sidra van deze en van vorige week? Bewegend over de tijd-as wordt deze vraag beantwoord. Rabbijn Vorst gaat in op de essentiele betekenis van Chanoeka en beschrijft de clash tussen het Hellenistisch-Joodse establishment en de kleine groep beginselvaste groep volgelingen van Matitjahoe en zijn zonen. Want het is immers logisch te weten wát je eigenlijk met Chanoeka aan het vieren bent... Deze spirituele visie wat Jodendom is, is o.a. te vinden in het gebed Ellokaj nesjama sjènatatta bi, dat elke ochtend wordt gezegd. U hoort een toelichting, genomen uit het schitterende en diepgaande boek The World of Prayer, geschreven door een van de vooraanstaande rabbijnen van de twintigste eeuw, Rabbi Dr. Elie Munk z.l. De Haftara-Profetentekst van Sjabbat Chanoeka is genomen uit het Tenach-Bijbelboek Zecharja. De naam van deze profeet betekent: Gedenk G.d. Voortdurend. Overal. Kan het toepasselijker met de menora voor het raam en op openbaar terrein?! Een S J A B B A T S J A L OM en een C H A N O E K A S A M E A C H wordt u toegewenst ! ! !

De Parasja met Rabbijn Ing. I Vorst - Parasjat Wajeesjev

'Geen petroleum en pek, vervoerde de karavaan, maar aangenaam geurende specerijen, balsem en laudanum.'                 

'Uit alles en dus ook hieruit moet ik iets leren,' begreep de als slaaf verkochte Joseef.
En wat leert rabbijn Vorst uit zijn vergissing van twee weken geleden? U hoort een opmerkelijk antwoord. Gesitueerd in de hogere hemelen.
Terug daarna naar de aarde. U maakt kennis met het G.dsWonder van de kameel. En u hoort de etymologische - maar niet zo logische - uitleg van de dierennaam 'dromedaris'.
'Bajamiem haheem bazeman hazè.' Wonderen van Chanoeka - in die tijd. Maar ook danken wij G.d voor wonderen in deze tijd. Zoals het wonder van Tsefat dat u vertelt wordt.
Tenslotte hoort u over de 'onderduik-menora' uit Den Haag, die in Beth Chabad in Ottawa wordt aangestoken. Bijzonder!
Alle reden om u toe te wensen een  S J A B B A T   S J A L O M   en een  
C H A  N O E K A   S A M E A C H   ! ! ! 

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.