Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Emor

 

EMMOR 5778/2018
de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK
chabad.nl/rabbijnvorst
*Noblesse oblige. Aandacht voor speciale regels in de sidra van deze week voor de adel binnen het Joodse volk: de Kohaniem-Priesters.
*Donderdag deze week is/was het Lag Ba’omèr, een bijzondere dag tussen Pesach en Sjawoe’ot-Wekenfeest. Rabbijn Vorst vertelt er enthousiast over. Met het woord ‘innerlijk’ op verschillende geestelijke aspecten duidend.
*Terug naar de aardse werkelijkheid met de Pirkee Awot-Spreuken der Vaderen-Vragen: ‘Wie is wijs?’ en ‘Wie is sterk?’ U krijgt enkele mogelijke antwoorden.
*‘Praat maar met je moeder,’ was het teleurstellende antwoord dat de Rebbe aan de koheen gaf. Of niet?
U hoort een verbazend gebeuren. Zeg maar: ‘Ongelooflijk!’
Mooi om te vertellen aan de Sjabbat-tafel.
*Rabbijn Vorst schenkt kort aandacht aan de dagen van 4 en 5 mei. Leven wij werkelijk in vrijheid?
*Hoe dan ook, u wordt gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

TAZ’RIE’A - ME’TSORA

Tsara’at. Geen medische diagnose daarbij. Want het verschijnsel tsara’at is geen vorm van melaatsheid. Maar dan wel de vraag waarom het persé een koheen moet zijn die de tsara’at-diagnose mag stellen?
Vrijwilliger gezocht. Om aan het eind van de ‘reinigingsprocedure’ het voorgeschreven offer in het Heiligdom te brengen. In plaats van de tsara’at-lijder zelf! Wenkbrauwen fronsend, opmerkelijk…
Vragen zijn er om beantwoord te worden. Blijf dus luisteren.
Rabbijn Vorst leert een beschouwelijke tekst uit het boek Tanya voor. Met daarin de - aan de aardse mens gegeven (!) - uitverkoren opdracht na te denken over G.ds Grootheid-Aanwezigheid-Verborgenheid.
Met andere woorden: open staan voor allersoortige G.dsWonderen. Rabbijn Vorst vertelt aansluitend enthousiast over regenwormen die ons groenafval in vruchtbare compost omzetten. En over de bijzondere droom die een Auschwitz overlevende zestig jaar later in het Australisch stadje Darwin had.
Voor de volledigheid: het PoeriemVrouwtje vertelt u op internet over de verschillende bijzondere dagen deze en komende week.
En traditioneel wordt u gewenst een
! ! ! S J A B B AT S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !
met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra!

Pesach

*Pesach is het feest van geloof en vertrouwen in G.d. Een dorre woestijn in vluchten; zonder eten en vooral zonder water. (Ook bier en cola was niet te krijgen…)
Matsa staat model voor dat G.dsGeloof. Eet uw matse met deze intentie.
*G.dsGeloof? Wie gelooft er nou nu nog in het bestaan van een Hogere Macht…?!
Rabbijn Vorst citeert de onlangs overleden wetenschapper Stephen Hawking die zo zeker dacht te weten dat er geen Hogere Macht bestaat. Enkele citaten uit zijn werk worden u voorgelezen.
Gelukkig. Er waren en er zijn wetenschappers van wereldformaat die wel zeker zijn van het voortdurende en blijvende bestaan van een Allereerste Veroorzaker. Rabbijn Vorst, opnieuw, citeert uit zijn boek Vorst Ontdooit de wetenschapper Jastrov, een van de kopstukken van de NASA. En u maakt opnieuw kennis met de 5VWO-er Ard, die de Evolutie van de Eiffeltoren bestudeert. (jodendom-online /artikelen)
Conclusie: Hawking is dood. G.d niet.
*U wordt weer verwezen naar de schattige gedichtjes van het PoeriemVrouwtje. Op de wijs van ‘Ik zag twee beren matses smeren’. (toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje). Afhankelijk van de aanwezige kinderen (maar ook volwassenen) leuk om samen te zingen. Behalve Ma Nisjtanna, Dajeenoe enz. enz. natuurlijk!
*Ten slotte: welke zoon/dochter u ook bent, gewenst wordt u een
P E S A C H K A S J E E R W E S A M E E ‘A C H - S J A B B A T S J A L O M - G O E D J O M T O V

Tsav - Sjabbat Hagadol

*Alleen door een grote steen aan te raken bevindt Rabbi Chanina ben Dosa zich plotseling in Jeroesjalajiem.
Een nieuwe vorm van gratis openbaar vervoer?
En wat is de link tussen dit voorval en de sidra Tsav?
*Dat de vrouw hoger staat dan de man, is (hen) bekend. Maar heren, toegegeven, met al die voorbereidingen voor Pesach moet je wel erkennen dat het inderdaad zo is. Mirjam - haar sterfdag is 10 niesan (26 maart dit jaar) - zuster van Mosje en Aharon, is daar een prachtig voorbeeld van.
*Uitgebreid aandacht voor de niet werkelijk paspoortig zeventigjarige Rabbi El’azar ben Azarja. En ook stilstaan bij een mogelijke verklaring van diens opmerkelijk ‘dubbele’ naam.
*Deze Sjabbat is het 8 niesan. Dag van ‘Ciz- en Trans-Jordaanse’ Joodse eenheid. Wat daar misschien mee wordt bedoeld, legt rabbijn Vorst u uit.
*U vindt een prachtige, inspirerende gedachte in mizmor-psalm 117. Het is 11 niesan (27 maart dit jaar) de ‘verjaardagspsalm’ van de Rebbe.
Natuurlijk wordt u toegewenst:
S J A B B A T S J A L O M en S U C C E S bij alle P E S A C H – V O O R B E R E I D I N G E N,

Vajikra


Kie Tiessa 5778/2018


Volmaaktheid. Heelheid. Dát verlangen. Dáár naar streven.
Waarom dan niet een verplichte bijdrage van een hele sjeekèl en niet juist een halve?
Vragen zijn er om beantwoord te worden. Nu dus ook. 
Triest, triest! 
De mannen gaven grif hun gouden sieraden, waar het Gouden Kalf van werd gemaakt.
Bravo, bravo! 
De vrouwen weigerden hun sieraden voor het maken van het Gouden Kalf af te staan.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - het was de verdienste van de vrouwen waarom het Joodse volk uit Egypte is verlost.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - ook nu kan/zal het de positieve invloed van de vrouwen zijn die de wereld uit spirituele, geestelijke, ideologische gevangenschap zal bevrijden. 
De Lubavitcher Rebbe heeft, in navolging van zijn voorgangers, deze potentiele invloed van de vrouw onderkend en daadwerkelijk geconcretiseerd. Kijk maar op internet. Dus opnieuw: bravo, bravo!
Rabbijn Vorst wil daarom niet zijn flauwe grap van vorige jaren herhalen: ‘De heren moeten hun vrouwen helpen bij de Pesach-schoonmaak! Hoe? Door niet in de weg te lopen…’
U hoort zijn schoonmaak-succesformule nu én zijn wens voor een 
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! ! 

Tetsave

 

Bolletjes en belletjes. 
- Uitgebreid aandacht voor de Priesterkleding in de sidra van deze Sjabbat. Heel gedetailleerd. 
Een voorbeeld: aan de zoom van de mantel die de Koheen Gadol - de Hogepriester – moest dragen, waren wollen bolletjes in de vorm van granaatappels en gouden belletjes aangebracht. U hoort een prachtige gedachte over het waarom van deze opmerkelijke versiering.
- Op de Sjabbat voor Poeriem wordt altijd Parsjat Zachor uit de Tora gelezen. Over het volk Amaleek, waar de Poeriemfiguur Haman toe behoorde.
Het woord Amaleek heeft dezelfde letterwaarde als het woord safeek, dat twijfel betekent. Rabbijn Vorst gaat op dit alles uitvoerig in. Vooral voor ouders van tieners levensbelangrijk te weten!
- Mordechaj speelt een belangrijke rol in de Poeriem geschiedenis. Maar toch wordt de Megilla – het Bijbelboek – Megillat Esther genoemd; de Rol van Esther. Niet Megillat Mordechaj en ook niet Megillat Mordechaj we’Esther of Megillat Esther oeMordechaj. Discriminatie van de Joodse man?
Natuurlijk niet. Maar waarom dan alleen Esther in de naam van de Megilla gnoemd?
U krijgt een betekenisvol antwoord. 
- Bajom hahoe. Balajla hahoe. Bajom hazè. Bachodèsj hazè. Waarom die verschillen? 
Opnieuw volgt een betekenisvol antwoord.
- De vier voorschriften van Poeriem worden genoemd. Waarvan het geven van geld aan armen ergens wel de meest belangrijke is. Graag uw aandacht.
Niet voorgeschreven, maar wel hartstikke leuk: het verkleden. Maar dat blijkt tegelijkertijd zelfs een mystieke achtergrond te hebben. Asjemenou!
Na het serieuze wel of niet Verstoppertje-spelen wordt u gewenst een
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en een P O E R I E M S A M E E ‘A C H ! ! ! 
 

Teroema 5778/2018

Een logische vraag: waarom mochten de draagstangen van de Heilige Ark in de Tempel in Jeroesjalajiem niet worden verwijderd? Zij hadden immers geen functie meer. Of misschien wel?

Uw vraag wordt beantwoord. Veelbetekenend.

-        Elk jaar weer opnieuw in deze sidra verklaart G.d: ‘Ik zal in hen aanwezig zijn!’ Ook dit jaar weer opnieuw gevoelvol door rabbijn Vorst opgemerkt.

-        De maand Adar is intussen begonnen. Met de opdracht ‘marbiem besimcha – meer en meer vreugde in deze maand’ te brengen.

Maar vreugde, legt de Kabbalistische rabbijn Rabbi Jitschak Loerja - de Ari’zal - uit, moet er altijd, constant zijn. Juist dezer dagen wordt daarover uitgebreid in het boek Tanya gelernd en gedacht. U hoort daar meer over.

-        In het Sjachariet-Ochtendgebed zijn wij nu bij de offers gearriveerd. Korbanot-Offers, in deze tijd?

Ja, inderdaad. Maar dan in de betekenis van ‘korban-karov’: het dichter bij Hasjem komen. Uitleg volgt.

-        Al in de vrolijke Poeriem-stemming vertelt rabbijn Vorst u een door hem teruggevonden geschiedenis over het dragen van… een stropdas. Niet alleen grappig, maar vooral verbluffend, ongelooflijk. En toch werkelijk zo gebeurd.

Luisteren dus. Ook in verband met een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van Poeriem.

Aansluitend gewenst:  S J A B B A T   S J A L O M – een V R E D I G-V R O L I J K E   S JA B B A T

Misjpatiem 6778/2018

- Waarom wordt in de sidra van deze week het supra-rationele Melk-Vlees-verbod tussen de begrijpelijke intermenselijke gedragscode vermeld?
Goeie vraag. Nu nog een antwoord.
- Het is deze Sjabbat de eerste van vier bijzondere Sjabbat-dagen: Sjabbat Sjekaliem. Op weg naar de Pesachmaand Niesan en het Poeriem-Lotenfeest in de eerder komende maand Adar.
Rabbijn Vorst legt het een en ander uit. Hij gaat ook in – het boek Tanya citerend – op het begrip Mesieroet Nèfèsj – de bereidheid je leven in te zetten en op te offeren voor G.ds Goede Zaak. Zoals koningin Esther in de Poeriem-geschiedenis ons toonde.
- In het Sjachariet-Ochtendgebed citeren wij de profeet Tsefanja. Niet alleen dat G.d ons weer terug zal brengen, verklaart de profeet. Maar: ‘Ik, G.d, zal mét jullie terugkeren!’
Wat dat betekent, wordt u uitgelegd.
- Mosje is deze week vooral G.ds wet-doorgever. Eerder nog was hij al de leider van het Joodse volk. Tachtig jaar was hij toen hij - samen met broer Aharon - voor Pharao-Far’o stond.
Met het noemen van de 80-jarige leeftijd laat rabbijn Vorst honingbijen binnenvliegen. Daarbij de Engelse Sjaak Spier citerend met zijn beroemde uitspraak ‘To be a be,’ etc.
Dit alles garandeert u de vervulling van de vorstelijke wensen voor een sfeervolle Sjabbat en een vrolijke maand Adar:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E SJ A D A R T O V O E M E W O R A C H ! ! ! 

Parasjat Jitro 5778 - 2018

 

*Deze Sjabbat in de Sidra van de Week lezen wij over de Openbaring op de berg Sinai!
Met de Asèrèt Hadib’rot - de Tien Uitspraken. 
Beginnend met de woorden: ‘Anochie Ha’sjeem Ellokècha - Ik ben Ha’sjeem jullie G.d.’
Begrijpelijk dan ook dat wij overeenkomstig het Tora-gebod ontvingen 2x maal daags te verklaren: ‘Sjema Jisra’eel Hasjeem Ellokeenoe - Hoor Israel: Ha’sjeem is onze G.d.’
En dat bevestigen wij iedere ochtend opnieuw ( blz. 9 in de Dasberg-sidoer): ‘Atta hoe Ha’sjeem Ellokeenoe – Jij/U bent Ha’sjeem onze G.d’.
Leest u alstublieft wat Dr. D. Hausdorff in zijn inleiding op de sidoer schrijft; vooral op blz. XIV. Prachtig en krachtig!
*Toe Bisj’wat valt dit jaar op woensdag 31 januari. Rosj Ha’sjana La’ielanot – Nieuwjaarsfeest van de Bomen. 
Opnieuw spreekt rabbijn Vorst vervoerend over het G.dsWonder van de Appelpit. Inspirerend bij het eten van een appel of ander fruit.
Hem is iets bij dat woord fruit opgevallen: Fruit. Perot. Dezelfde letters!
Andere voorbeelden die hij las: 
Sjeesj-zes-sechs-six. 
Sjèwa-seven-sept-sieben. 
Èrèts-earth-aarde-erd-jord-terre (omgekeerde volgorde van de letters). 
Ook iets om fruit/perot etend bij stil te staan. (Mag ook zittend.)
Vanaf Toe Bisj’wat op naar de zomer! Maar eerst nog deze week: 
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! 

Wa'eera 5778-2018


Tsaddiek wera lo - de goede gaat het vaak slecht. Ra'sja wetov lo - een booswicht gaat het vaak voorspoedig, Een probleem zo oud als de wereld.

'Toch' doet Mosje daarover zijn beklag bij G.d. G.d stelt hem gerust: 'Egypte - ook de twijfelaar - zal inzien en weten dat Ik Hasjem ook op aarde heers!' 

Rabbijn Vorst vertelt hoe drie grote geestelijke leiders verschillend op de zondige fouten van anderen reageerden.

En hij gaat verder met zijn bespreking van het Sjachariet-Ochtendgebed: 'Asj'reenoe - hoe gelukkig zijn wij!'

Met aansluitend twee enthousiasmerende verklaringen van de naam 'Jisraeel'.

Shemot 2018

Egypte, een prachtig land. Als toerist bezoeken?
Helaas, wij laten u weten dat Joseef intussen overleden is. En zijn broers idem dito.
En dat de slavernij begint.
Toch is er een lichtpuntje: Mosje wordt geboren.
En het is deze dan nog jonge man die de wrede Par'o-Pharao adviseert de slaven af en toe een vrije dag te geven.
Dat wordt de Sjabbat - Zeegèr Lie'tsie'at Mits'rajiem - een Herinnering aan (de Uittocht uit) Egypte.

In het kader hiervan brengt rabbijn Vorst enkele prachtige en originele Sjabbat-gedachten, met name van de legendarische Sfardische Tora-verklaarder Or Sameeach (Rabbi Chaim ben Atar; 1696-1743, Marokko). Zeer de moeitewaard!

Vajechi 5778-2017

*Deze Sjabbat is rabbijn Vorst net terug uit het wintermachanee-kamp van Tikwatenoe.
Hij beseft en citeert toepasselijk de bijbehorende sidra:
'Wajechie Ja'akov - En Ja'akov leefde',
terwijl hij in de sidra sterft...!

Dit betekent dat Ja'akov ook na zijn sterven in leven bleef. Omdat zijn kinderen in leven bleven!
Deze gedachte geldt ook voor de Tikwatenoe kinderen en hun leeftijdgenoten.

*De kostbaarheid van iedereen. Rabbi Mendel Greisman uit Rogers, Arkansas, staat er bij stil en vertelt er over.

*Hoe bereik je eenheid in de gemeenschap? Rabbijn Vorst citeert woorden - blz. 7 in de sidoer van 'Dasberg' - uit het Sjachariet-Ochtendgebed: Ma Anoe - Wat zijn wij?!' En de vraag is tegelijkertijd het antwoord...

*Hebt u al een agenda gekocht voor het jaar 2018? '18' is 'chaj', wat 'leven' betekent. Dat wij daarvan getuigen mogen zijn, wordt gewenst. Plus:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajigasj 5778-2017


WAJEE’SJEV

 

Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En

daarvan kunnen wij een groot aantal gewoon, deels met het blote oog, deels met telescopen enz.

zien.

Gewoon? U hoort een deel van een wetenschappelijk artikel, dat door de astronoom dr. Jaron Kurk -

eens madriech van Tikwatenoe - op verzoek van rabbijn Vorst is vertaald. Grote wetenschappers

worden geciteerd, concluderend dat er een ‘Hemelse Designer’ is. Letterlijk een eyeopener!

*Vorige week werd u ‘met het oog op 5 december…’ gevraagd er naar te streven een Goed Heilig

Man/Vrouw te zijn. Maar: gelooft u werkelijk nog in de GoedHeiligMan? Oftewel, is het mogelijk een

goed, heilig man/vrouw te zijn, resp. te worden?

Een antwoord: deze donderdag - 7 december – is het 19 kisleev. Dat is de dag dat Rabbi Sjne’oer

Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD-Rebbe, uit gevangenschap werd vrijgelaten. Hij schreef o.a. het

boek, de Chassidische bestseller, Tanya. In dat boek krijgt u antwoord op de boven gestelde vraag.

Hoort u wat u spiritueel gesproken volgens de Ba’al Hatanya kunt bereiken. Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Waarom Ganzenbord spelen? Hiddoer Mitswa, de mitswa op z’n mooist. Wijsheid, maar

niet als die van een uil. Chanoeka dus.

*Ahawat Jisraeel, Liefde en Zorg voor de ander. Ook op stoffelijk gebied. Vandaar, behalve de

wensen S J A B B A T S J A L O M en C H A G C H A N O E K A S

A M EE A C H ook de rabbinaal, vorstelijke raad: ‘Soefganiejot, de traditionele oliebollen, smul er

van. Maar: let op uw lijn!’

Met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.