Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Vajikra


Kie Tiessa 5778/2018


Volmaaktheid. Heelheid. Dát verlangen. Dáár naar streven.
Waarom dan niet een verplichte bijdrage van een hele sjeekèl en niet juist een halve?
Vragen zijn er om beantwoord te worden. Nu dus ook. 
Triest, triest! 
De mannen gaven grif hun gouden sieraden, waar het Gouden Kalf van werd gemaakt.
Bravo, bravo! 
De vrouwen weigerden hun sieraden voor het maken van het Gouden Kalf af te staan.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - het was de verdienste van de vrouwen waarom het Joodse volk uit Egypte is verlost.
Biz’choet na’sjiem tsad’kaniejot - ook nu kan/zal het de positieve invloed van de vrouwen zijn die de wereld uit spirituele, geestelijke, ideologische gevangenschap zal bevrijden. 
De Lubavitcher Rebbe heeft, in navolging van zijn voorgangers, deze potentiele invloed van de vrouw onderkend en daadwerkelijk geconcretiseerd. Kijk maar op internet. Dus opnieuw: bravo, bravo!
Rabbijn Vorst wil daarom niet zijn flauwe grap van vorige jaren herhalen: ‘De heren moeten hun vrouwen helpen bij de Pesach-schoonmaak! Hoe? Door niet in de weg te lopen…’
U hoort zijn schoonmaak-succesformule nu én zijn wens voor een 
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! ! 

Tetsave

 

Bolletjes en belletjes. 
- Uitgebreid aandacht voor de Priesterkleding in de sidra van deze Sjabbat. Heel gedetailleerd. 
Een voorbeeld: aan de zoom van de mantel die de Koheen Gadol - de Hogepriester – moest dragen, waren wollen bolletjes in de vorm van granaatappels en gouden belletjes aangebracht. U hoort een prachtige gedachte over het waarom van deze opmerkelijke versiering.
- Op de Sjabbat voor Poeriem wordt altijd Parsjat Zachor uit de Tora gelezen. Over het volk Amaleek, waar de Poeriemfiguur Haman toe behoorde.
Het woord Amaleek heeft dezelfde letterwaarde als het woord safeek, dat twijfel betekent. Rabbijn Vorst gaat op dit alles uitvoerig in. Vooral voor ouders van tieners levensbelangrijk te weten!
- Mordechaj speelt een belangrijke rol in de Poeriem geschiedenis. Maar toch wordt de Megilla – het Bijbelboek – Megillat Esther genoemd; de Rol van Esther. Niet Megillat Mordechaj en ook niet Megillat Mordechaj we’Esther of Megillat Esther oeMordechaj. Discriminatie van de Joodse man?
Natuurlijk niet. Maar waarom dan alleen Esther in de naam van de Megilla gnoemd?
U krijgt een betekenisvol antwoord. 
- Bajom hahoe. Balajla hahoe. Bajom hazè. Bachodèsj hazè. Waarom die verschillen? 
Opnieuw volgt een betekenisvol antwoord.
- De vier voorschriften van Poeriem worden genoemd. Waarvan het geven van geld aan armen ergens wel de meest belangrijke is. Graag uw aandacht.
Niet voorgeschreven, maar wel hartstikke leuk: het verkleden. Maar dat blijkt tegelijkertijd zelfs een mystieke achtergrond te hebben. Asjemenou!
Na het serieuze wel of niet Verstoppertje-spelen wordt u gewenst een
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en een P O E R I E M S A M E E ‘A C H ! ! ! 
 

Teroema 5778/2018

Een logische vraag: waarom mochten de draagstangen van de Heilige Ark in de Tempel in Jeroesjalajiem niet worden verwijderd? Zij hadden immers geen functie meer. Of misschien wel?

Uw vraag wordt beantwoord. Veelbetekenend.

-        Elk jaar weer opnieuw in deze sidra verklaart G.d: ‘Ik zal in hen aanwezig zijn!’ Ook dit jaar weer opnieuw gevoelvol door rabbijn Vorst opgemerkt.

-        De maand Adar is intussen begonnen. Met de opdracht ‘marbiem besimcha – meer en meer vreugde in deze maand’ te brengen.

Maar vreugde, legt de Kabbalistische rabbijn Rabbi Jitschak Loerja - de Ari’zal - uit, moet er altijd, constant zijn. Juist dezer dagen wordt daarover uitgebreid in het boek Tanya gelernd en gedacht. U hoort daar meer over.

-        In het Sjachariet-Ochtendgebed zijn wij nu bij de offers gearriveerd. Korbanot-Offers, in deze tijd?

Ja, inderdaad. Maar dan in de betekenis van ‘korban-karov’: het dichter bij Hasjem komen. Uitleg volgt.

-        Al in de vrolijke Poeriem-stemming vertelt rabbijn Vorst u een door hem teruggevonden geschiedenis over het dragen van… een stropdas. Niet alleen grappig, maar vooral verbluffend, ongelooflijk. En toch werkelijk zo gebeurd.

Luisteren dus. Ook in verband met een duidelijke verwijzing naar de geschiedenis van Poeriem.

Aansluitend gewenst:  S J A B B A T   S J A L O M – een V R E D I G-V R O L I J K E   S JA B B A T

Misjpatiem 6778/2018

- Waarom wordt in de sidra van deze week het supra-rationele Melk-Vlees-verbod tussen de begrijpelijke intermenselijke gedragscode vermeld?
Goeie vraag. Nu nog een antwoord.
- Het is deze Sjabbat de eerste van vier bijzondere Sjabbat-dagen: Sjabbat Sjekaliem. Op weg naar de Pesachmaand Niesan en het Poeriem-Lotenfeest in de eerder komende maand Adar.
Rabbijn Vorst legt het een en ander uit. Hij gaat ook in – het boek Tanya citerend – op het begrip Mesieroet Nèfèsj – de bereidheid je leven in te zetten en op te offeren voor G.ds Goede Zaak. Zoals koningin Esther in de Poeriem-geschiedenis ons toonde.
- In het Sjachariet-Ochtendgebed citeren wij de profeet Tsefanja. Niet alleen dat G.d ons weer terug zal brengen, verklaart de profeet. Maar: ‘Ik, G.d, zal mét jullie terugkeren!’
Wat dat betekent, wordt u uitgelegd.
- Mosje is deze week vooral G.ds wet-doorgever. Eerder nog was hij al de leider van het Joodse volk. Tachtig jaar was hij toen hij - samen met broer Aharon - voor Pharao-Far’o stond.
Met het noemen van de 80-jarige leeftijd laat rabbijn Vorst honingbijen binnenvliegen. Daarbij de Engelse Sjaak Spier citerend met zijn beroemde uitspraak ‘To be a be,’ etc.
Dit alles garandeert u de vervulling van de vorstelijke wensen voor een sfeervolle Sjabbat en een vrolijke maand Adar:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E SJ A D A R T O V O E M E W O R A C H ! ! ! 

Parasjat Jitro 5778 - 2018

 

*Deze Sjabbat in de Sidra van de Week lezen wij over de Openbaring op de berg Sinai!
Met de Asèrèt Hadib’rot - de Tien Uitspraken. 
Beginnend met de woorden: ‘Anochie Ha’sjeem Ellokècha - Ik ben Ha’sjeem jullie G.d.’
Begrijpelijk dan ook dat wij overeenkomstig het Tora-gebod ontvingen 2x maal daags te verklaren: ‘Sjema Jisra’eel Hasjeem Ellokeenoe - Hoor Israel: Ha’sjeem is onze G.d.’
En dat bevestigen wij iedere ochtend opnieuw ( blz. 9 in de Dasberg-sidoer): ‘Atta hoe Ha’sjeem Ellokeenoe – Jij/U bent Ha’sjeem onze G.d’.
Leest u alstublieft wat Dr. D. Hausdorff in zijn inleiding op de sidoer schrijft; vooral op blz. XIV. Prachtig en krachtig!
*Toe Bisj’wat valt dit jaar op woensdag 31 januari. Rosj Ha’sjana La’ielanot – Nieuwjaarsfeest van de Bomen. 
Opnieuw spreekt rabbijn Vorst vervoerend over het G.dsWonder van de Appelpit. Inspirerend bij het eten van een appel of ander fruit.
Hem is iets bij dat woord fruit opgevallen: Fruit. Perot. Dezelfde letters!
Andere voorbeelden die hij las: 
Sjeesj-zes-sechs-six. 
Sjèwa-seven-sept-sieben. 
Èrèts-earth-aarde-erd-jord-terre (omgekeerde volgorde van de letters). 
Ook iets om fruit/perot etend bij stil te staan. (Mag ook zittend.)
Vanaf Toe Bisj’wat op naar de zomer! Maar eerst nog deze week: 
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! 

Wa'eera 5778-2018


Tsaddiek wera lo - de goede gaat het vaak slecht. Ra'sja wetov lo - een booswicht gaat het vaak voorspoedig, Een probleem zo oud als de wereld.

'Toch' doet Mosje daarover zijn beklag bij G.d. G.d stelt hem gerust: 'Egypte - ook de twijfelaar - zal inzien en weten dat Ik Hasjem ook op aarde heers!' 

Rabbijn Vorst vertelt hoe drie grote geestelijke leiders verschillend op de zondige fouten van anderen reageerden.

En hij gaat verder met zijn bespreking van het Sjachariet-Ochtendgebed: 'Asj'reenoe - hoe gelukkig zijn wij!'

Met aansluitend twee enthousiasmerende verklaringen van de naam 'Jisraeel'.

Shemot 2018

Egypte, een prachtig land. Als toerist bezoeken?
Helaas, wij laten u weten dat Joseef intussen overleden is. En zijn broers idem dito.
En dat de slavernij begint.
Toch is er een lichtpuntje: Mosje wordt geboren.
En het is deze dan nog jonge man die de wrede Par'o-Pharao adviseert de slaven af en toe een vrije dag te geven.
Dat wordt de Sjabbat - Zeegèr Lie'tsie'at Mits'rajiem - een Herinnering aan (de Uittocht uit) Egypte.

In het kader hiervan brengt rabbijn Vorst enkele prachtige en originele Sjabbat-gedachten, met name van de legendarische Sfardische Tora-verklaarder Or Sameeach (Rabbi Chaim ben Atar; 1696-1743, Marokko). Zeer de moeitewaard!

Vajechi 5778-2017

*Deze Sjabbat is rabbijn Vorst net terug uit het wintermachanee-kamp van Tikwatenoe.
Hij beseft en citeert toepasselijk de bijbehorende sidra:
'Wajechie Ja'akov - En Ja'akov leefde',
terwijl hij in de sidra sterft...!

Dit betekent dat Ja'akov ook na zijn sterven in leven bleef. Omdat zijn kinderen in leven bleven!
Deze gedachte geldt ook voor de Tikwatenoe kinderen en hun leeftijdgenoten.

*De kostbaarheid van iedereen. Rabbi Mendel Greisman uit Rogers, Arkansas, staat er bij stil en vertelt er over.

*Hoe bereik je eenheid in de gemeenschap? Rabbijn Vorst citeert woorden - blz. 7 in de sidoer van 'Dasberg' - uit het Sjachariet-Ochtendgebed: Ma Anoe - Wat zijn wij?!' En de vraag is tegelijkertijd het antwoord...

*Hebt u al een agenda gekocht voor het jaar 2018? '18' is 'chaj', wat 'leven' betekent. Dat wij daarvan getuigen mogen zijn, wordt gewenst. Plus:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajigasj 5778-2017


WAJEE’SJEV

 

Elf sterren. Als aanduiding van zijn elf broers. Maar er zijn méér dan elf sterren. Miljarden. En

daarvan kunnen wij een groot aantal gewoon, deels met het blote oog, deels met telescopen enz.

zien.

Gewoon? U hoort een deel van een wetenschappelijk artikel, dat door de astronoom dr. Jaron Kurk -

eens madriech van Tikwatenoe - op verzoek van rabbijn Vorst is vertaald. Grote wetenschappers

worden geciteerd, concluderend dat er een ‘Hemelse Designer’ is. Letterlijk een eyeopener!

*Vorige week werd u ‘met het oog op 5 december…’ gevraagd er naar te streven een Goed Heilig

Man/Vrouw te zijn. Maar: gelooft u werkelijk nog in de GoedHeiligMan? Oftewel, is het mogelijk een

goed, heilig man/vrouw te zijn, resp. te worden?

Een antwoord: deze donderdag - 7 december – is het 19 kisleev. Dat is de dag dat Rabbi Sjne’oer

Zalman van Liadi, de eerste CHaBaD-Rebbe, uit gevangenschap werd vrijgelaten. Hij schreef o.a. het

boek, de Chassidische bestseller, Tanya. In dat boek krijgt u antwoord op de boven gestelde vraag.

Hoort u wat u spiritueel gesproken volgens de Ba’al Hatanya kunt bereiken. Blijf dus luisteren.

*Chanoeka. Waarom Ganzenbord spelen? Hiddoer Mitswa, de mitswa op z’n mooist. Wijsheid, maar

niet als die van een uil. Chanoeka dus.

*Ahawat Jisraeel, Liefde en Zorg voor de ander. Ook op stoffelijk gebied. Vandaar, behalve de

wensen S J A B B A T S J A L O M en C H A G C H A N O E K A S

A M EE A C H ook de rabbinaal, vorstelijke raad: ‘Soefganiejot, de traditionele oliebollen, smul er

van. Maar: let op uw lijn!’

Met G.ds hulp volgende week opnieuw informatie over de SjabbatSidra !

Parasjat Wajishlach

 

Hoe gaat dat aflopen?...

Na zoveel jaren zullen Ja’akov en Esav elkaar weer ontmoeten!

Het wordt ons in de sidra van deze Sjabbat uitvoerig verteld. That’s the end?

Nee. Het is de nog steeds voort-durende strijd tussen ‘Spiritueel’ en ‘Materieel’; het gevecht van de Jee’tsèr Hara-neiging naar het ‘Negatieve’ tegen de Jee’tsèr Tov-neiging naar het ‘Positieve’.

In een toespraak tot een barmitswa-jongen ging rabbijn Vorst onlangs uitvoerig op dit onderwerp in. Eindigend met een blije ontknoping, daarbij citerend uit een van de meest succesvol geschreven klassiekers van na-oorlogs Joods Nederland.

In de sidra Wajisj’lach wordt een grafsteen opgericht. Een ma’tseewa. Met een waardige, lieve tekst erop aangebracht.

‘Prachtig,’ zegt de Lubavitcher Rebbe. ‘Maar de móóiste ma’tseewa om de nagedachtenis van een overledene te eren is een levende ma’tseewa: Joods levende kinderen en verdere generaties.’

Aandacht voor 19 Kisleev deze week, Rosj Ha’sjana van het Chassidoet. Opnieuw wordt begonnen met het leren en bestuderen van de Chassisische bestseller Tanya. Het boek dat ons leert hoe te worden –deze week actueel geformuleerd – een Goed Heilig Man, een Goed Heilig Vrouw…

Succes er mee. En aansluitend wordt u toegewenst een

     C H A S S I D I S C H   S J A N A   T O W A   en   een   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H

Parasjat Wajee'tsee

 

*Vergissen is menselijk. Dat overkwam rabbijn Vorst vorige week. Nu schenkt hij wel aandacht aan de bedoelde mizmor-psalm die bij het 111e ‘levensjaar’ van zijn moeder z.l. hoort.

*Pas 14 jaar later arriveert Aartsvader Ja’akov in Charan. Waar was hij intussen gebleven? En waarom?

Bij het antwoord op deze vraag wordt terloops verwezen naar de schitterende 6-delige cursus ‘Integer Leven’ van het Jewish Lern Institute, in verschillende kehillot-gemeenten gegeven door jonge Nederlandse rabbijnen. Zeer de moeite waard!

*Tora leren. Da’s genieten. En dus maken wij elke ochtend een beracha-dankzegging vooraf. U hoort nog enkele bijbehorende details.

*Wat doe je als een baby G.d bewaar uit de wieg is gevallen? De Rebbe geeft een opmerkelijk antwoord.

*De maand Kisleev wordt Chodesj Ha-Ge’oela genoemd, Maand van Verlossing. U hoort de reden waarom, gevolgd door een toepasselijke wens en uiteraard een

                                         S J A B B A T   S J A L OM   O E M E W O R A C H

Toldot

Chayé Sara


*Waren alle 127 levensjaren van aartsmoeder Sara goed?

Dat zou je toch niet zeggen na alles wat wij de afgelopen Sjabbatot over haar in de Tora hebben gelezen. Toch maakt de Tora-verklaarder Rasjie deze opmerking.

De legendarische Rabbi Zoesja van Anipoli geeft op bovenstaande vraag antwoord. Opmerkelijk als wij weten wie deze Rabbi Zoesja was.

*Riwka/Rebekka: ‘Ik geef u te drinken en ook uw kamelen.’

‘Dit meisje zal een geschikte vrouw voor Jitschak/Izak zijn,’ begrijpt Elie’ezer, knecht van aartsvader Avraham. Op grond waarvan begreep hij dat?

Rabbijn Vorst raakt  - deze vraag beantwoordend - in extase wanneer hij u het G.dsWonder vertelt dat een kameel een gewichtsverlies van een kwart van zijn gewicht - na zes tot acht dagen zonder eten of drinken - binnen enkele minuten teniet doet door het drinken van meer dan 100 liter water!

Tien kamelen had Elie’ezer bij zich. 10x100 liter water putten. Ongevraagd! Dat was Riwka, onze tweede aartsmoeder.

*Zeventig jaar geleden werd op 25 chesjwan een babyboy geboren. Rabbijn Vorst wenst heel terecht de jubilaris, diens vrouw, kinderen en kleinkinderen van harte mazzeltov! Luistert u maar mee.

*Traditioneel  wederom wordt u toegewenst een  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A CH ! ! !

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.