Agenda vergadering Chabad Holland op 24 mei om `14.00 uur in het JCC

 

  1. Opening
  2. Bepaling agenda
  3. Vaststelling datum nieuwe vergadering
  4. Nieuwe rekening Abn Amro
  5. Chabad on Campus
  6. Financiën
  7. Activiteiten
  8. Legaat
  9. Rondvraag
  10. sluiting

 

Chabad Holland

 

 

 

Notulen vergadering Chabad Holland

 

Aaanwezig: Rabbijn I.Vorst (IV) voorzitter, Hoofdrabbijn J.S.Jacobs (BJ) secr./penningmeester en Mr. J.Kesnar, notaris (JK)

 

Opening door de voorzitter.

De voorzitter heet allen welkom en zet uiteen dat we de Stichting breder willen gaan gebruiken. Tot op heden was het een beetje het rabbinale potje van IV en BJ maar gezien er duidelijk behoefte bestaat aan meer ondersteuning vanuit de Stichting zowel geestelijk alsook materieel is de behoefte om de oorspronkelijke opzet uit te breiden en te versterken.

De reden van de grotere behoefte tot steun vloeit voort uit het gegeven dat er meer shluchim echtparen naar Nederland zijn (terug) gekomen die allen in hun eigen omgeving chabad aktiviteiten willen ontplooien.

 

BJ zet uiteen dat er regelmatig giften binnenkomen en dat er een klein reservepotje is opgebouwd van €10.000 voor  onverwachte projecten en het zomerkamp. Ook wordt dit bedrag achter de hand gehouden in geval een van de lokale Tsiwoth Hasjeem kampen of Gan Israël lokaal het niet kan redden. We hebben de goedkeuring gekregen van de belastingdienst en zijn dus officieel fiscaal aftrekbaar Gezien onze inkomsten afkomstig zijn van giften en donaties is dit voor Chabad Holland een must.

 

JK deelt zijn plannen mee om Tsiwoth Hasheem, dagkamp voor de joodse jeugd te Amsterdam  en Amstelveen een substantielere steun te geven. BJ voegt hieraan toe dat er dit jaar ook aktiviteiten van gelijk strekking begonnen zijn in Almere en in Maastricht. De lokale shluchim hebben om financiele steun gevraagd. IV geeft aan dat wellicht er ook in Utrecht dit jaar een dagkamp van de grond zal komen.

BJ brengt dat er in Almere gespeeld wordt met de gedacht van het oprichten van kinderopvang. Er ontstaat een discussie over de vraag of  een dagverblijf wel onder onze doelstellingen valt. JK meent van wel maar gezien het nog niet speelt en er ook geen verzoek tot steun is binnengekomen nemen we een afwachtende houding aan.

 

Speciaal door en via  mevrouw D.Vorst worden vele giften naar onze Stichting overgemaakt. Het zijn allemaal betrekkelijk kleine bedragen maar al met al zijn de inkomsten voldoende om de aktiviteiten die we ontplooien gaande te houden. Er werden weer 2500 Poerim pakjes door ons gesponserd en op de pakjes stond Chabad Holland vermeld als sponsor.

Allen stemmen in om wederom een substantiële bijdrage te leveren aan de reiskosten en deelnamekosten van de schluchot aan de Kinus Hashluchot  in Brooklyn, NY. Het is een bron van inspiratie voor hen en daardoor ook voor het werk van hun echtgenoten. Op dit moment wordt bekeken of Mendel Levin aan de lijst van NL shluchim kan worden toegevoegd.

 

Rabbijn Vorst dankt speciaal BJ voor zijn inzet waarna de vergadering wordt gesloten