Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wajik'ra - Pesach


Lente! Een nieuw geluid! Een gevoel van bevrijding! Verlangen naar het hogere: PESACH - OVERSCHRIJDINGSFEEST! Bestijg het talud; loop de helling op naar boven. En dan, aangekomen op het altaar... U hoort een prachtige spirituele gedachte. Behorend bij Pesach èn de sidra van deze Sjabbat.

Al klaar met de schoonmaak? Of nog bezig? Waarom eigenlijk nodig? Kan het eten van matsa op Seideravond niet voldoende zijn om de Uittocht uit Egypte opnieuw te ervaren?! De letters Chet en Hee geven het antwoord. Rabbijn Vorst legt het u visueel uit. Seider, d.w.z. volgorde. Een volgorde van 15 programmapunten. De eerste is Kadeesj, gevolgd door Oerechats. Later volgt Roch'tsa. U hoort een schitterende uiteenzetting uit het Bratzlaver gedachtengoed!

Het is deze Sjabbat 1 april! Daar wil rabbijn Vorst niet zo maar aan voorbij gaan. Zou hij geschikt zijn de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal te worden? Nee; hij is ultrarechts... U wordt gewenst een Sjabbat Sjalom en succes - zo nodig - bij de verdere Pesachschoonmaak en bij de Pesach inkopen. Plus: deze vrijdag is het 11 nisan, de geboortedag van de Rebbe, Rabbi Menachem Schneerson. Het mooiste verjaardagskado dat wij hem kunnen geven: meehelpen de komst van de Masjieach te bespoedigen!

wajakheel-pekoedee

WAJAKHEEL-PEKOEDEE (5777) from Mendel Levine on Vimeo.

Parsche Numerologie: 10 en 11. Waar komt die uitleg vandaan? Iedereen zit met vragen. Zo ook rabbijn Vorst. Hij vraagt zich af: - Waarom worden op deze Sjabbat twee sidrot-wekelijkse afdelingen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt er deze Sjabbat uit twee Sif'ree Tora-rollen gelaaind-gelezen? - Waarom wordt uitgebreid herhaald wat al in de sidrot Teroema en Te'tsawee ons uitgebreid is meegedeeld? - Waarom werd bij de bouw van het Tabernakel-Misjkan-Heiligdom, behalve goud en zilver, ook het mindere koper gebruikt? Het is prettig als vragen worden beantwoord. Zoals nu. In eerdere weken werd uitgelegd dat wij over twee zielen beschikken: de Nèfesj HaBahamiet-de Dierlijke Ziel en de Nèfesj HaEllokiet-de G.ddelijke Ziel. Dat wil zeggen dat wij door twee zielen worden beleefd. In het boek Tanya wordt uitgelegd op welke wijzen deze zielen zich in ons manifesteren. Beide zielen uiten zich in gedachte, spraak en daad. Deze worden de kledingstukken van de ziel genoemd. U hoort rabbijn Vorst hierover: Gewenst en ongewenst. Toegestaan en verboden. Ja, inderdaad, het leven is een full-life-struggle tussen wat in gedachte, spraak en daad wel en niet mag. De tekst die uit de tweede Tora-rol wordt gelezen, spreekt over de Loe'ach-Joodse KalenderStructuur en over voorschriften met betrekking tot het Pesachfeest binnenkort. Omdat het de laatste Sjabbat van de PoeriemMaand Adar is, hoort u hoe de arme Chaim na een beracha-zegen van de Maggied van Kozjnietsj (niet te verwarren met Kost Niets) een rijk man werd! Rest rabbijn Vorst u toe te wensen een fijne Sjabbat en een gezegende maand Niesan: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V O E M E W O R A C H ! ! !

Kie Tiessa

'Emmes- waar' zeggen wij soms om te benadrukken dat iets werkelijk waar is. Want 'emmes-emmet' betekent 'waar'. Maar wat heeft dat te maken met de 9e sidra in Sjemot-Exodus die deze Sjabbat gelezen wordt? U krijgt uitgebreid antwoord. Bijna jaarlijks spreekt rabbijn Vorst zijn verbazing uit hoe de sidra Kie Tissa ongebruikelijk in de zeven parsjiejot is verdeeld. Duidelijk dat daar een diepere bedoeling achter zit. (Tussen haakjes: grappig woord 'empathie'. Althans zoals het woord u wordt uitgelegd.) Wanneer een deel van het volk aan de voet van de berg Sinai een gouden kalf aanbidt, vertoeft Mosje nog steeds boven op de berg. G.d gaat 'gewoon' verder met de les en geeft uitleg van de Schriftelijke ToraTekst! Verbazend, toch? Wat kunnen wij daaruit leren? G.ds Attributen; het systeem van eigenschappen dat G.d Zich heeft 'aangemeten' om de wereld te scheppen en de wereld aan de hand daarvan richting te geven. Het zijn zeven Gevoelsmatige en drie Verstandelijke ManifestatieVormen. Daarover wordt in het derde hoofdstuk van het boek Tanya gesproken. U hoort wat de afkorting 'ChaBaD'' eigenlijk betekent. Stereometrie en Beschrijvende Meetkunde komen daarbij ter sprake. Rabbijn Vorst en zijn vrouw zijn uitgenodigd bij een barmitswa-viering. De barmitswa-jongen heet Zalman. En wat dacht u waarover rabbijn Vorst waarschijnlijk - tenzij hij alsnog, zoals vaker, van gedachten verandert - gaat spreken? Over het G.dsWonder van de zalm... Het is deze Sjabbat tevens Parsjat Para. Het oog is gericht op het komende PesachFeest. En de daaraan voorafgaande PesachSchoonmaak. Wat was ook weer de raad die de heren krijgen hoe hun vrouw bij deze SchoonmaakKlus optimaal te helpen? Succes ermee. En intussen gewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!! PS Maandagavond, uitgaande Poeriem Sjoesjan - Sjoesjan, hoofdstad van Perzie - ging bovenstaande tekst 'ter perse'. Vóór de verkiezingen dus.

Parasjat Tetsawee

Over 8 gewijde 'kledingstukken' voor de Koheen Gadol-Hogepriester wordt in de 8e sidra van het boek Sjemot-Exodus verteld. Opmerkelijk. U hoort meer over het getal 7 - of een veelvoud van 7 - +1. Opnieuw opmerkelijk. Deze Sjabbat - de Sjabbat voor Poeriem - is het Sjabbat Zachor, Dag van Herinnering aan wat Amalek het zojuist uit Egypte getrokken Joodse volk heeft aangedaan. Vraag: zijn er nog andere herinneringen voorgeschreven? U krijgt antwoord. 'Jij en het huis van je vader zullen verloren gaan,' waarschuwt neef Mordechaj zijn nicht Esther. 'Van elders zal hulp komen!' Daar is Mordechaj zeker van. 'Maar jij, Esther, zult de verdienste, wanneer jij niet een reddingspoging onderneemt, verliezen.' Ook zo - èn aktueel! - kan de tekst in de Megilla-Rol van Esther begrepen worden. Een verklaring van Rabbi Schmoe'eel Schneersohn, de vierde Lubavitcher Rebbe z.ts.l. om bij stil te staan. Rabbijn Vorst staat daar inderdaad bij stil: 'Een reddingspoging om onze oppervlakkige, G.dloze maatschappij op aansprekende wijze van het bestaan van een Hogere Macht te overtuigen. PAradijs - MAradijs. Niet alleen eManciPAtie van de vrouw, maar ook eVROUWciMAtie van de man. Rabbijn Vorst is blijkbaar bezig zich op Poeriem voor te bereiden...

Dus: S J A B B A T S J A L OM en P O E R I E M S A M E E 'A C H

Parashat Teroema


Teroema is de 7e sidra van het boek Sjemot-Exodus. Sjabbat is de 7e dag van de week. Toevallig? Wat kan als werkelijk bezit van de mens worden beschouwd? Eens gaf een minister een origineel en leerzaam antwoord. 'Betocho - enkelvoud - lo nè'èmar, ella betocham - meervoud!' Elk jaar weer diezelfde prachtige, aansprekende gedachte. Voor iedereen! Na de Dierlijke Ziel - waarover vorige week werd gesproken - leren wij in het tweede hoofdstuk van Tanya dat de tweede ziel een Concreet Vonkje G.ddelijkheid van Boven is. Wow! Ook in deze stoffelijke wereld een vonkje G.ddelijkheid! Nog even, en het is Poeriem. Niet te lang gewacht met de nodige voorbereidingen. Welke dat zijn hoort u van rabbijn Vorst. En tevens hoort u een schitterende Poeriem gedachte, ontleend uit de onuitputtelijke schatkist van het Bratzlav Chassidisme. Een opsteker; wat de verkiezingsuitslag ook moge zijn drie dagen na Poeriem... Behalve alvast een Poeriem Samee'ach wordt u uiteraard ook gewenst een !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.