Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

KIE TEE’TSEE (11 elloel/2 sept.)


Wij zijn er bijna!

D.w.z. aan het einde van het Joodse jaar. Maar tevens wat betreft de opsomming van de 613 ge- en verboden van G.ds Tora.

Een groot aantal daarvan worden in de sidra van deze Sjabbat genoemd. O.a. voorschriften die de wel of niet toegestane man-vrouw relaties betreffen.

U hoort rabbijn Vorst een brief behandelen, die de Rebbe aan een van zijn Chassidiem schreef. De Rebbe benadrukt in die brief het grote belang van Sjelom Bajiet-Huiselijke Vrede tussen man en vrouw. Altijd al; maar vooral op vrijdag - Èrev Sjabbat Kodesj - moet de man extra coulant zijn  tegenover zijn echtgenote.

Letterlijk. Maar de Rebbe verrast ons bovendien met een diepgaande, originele toegift! Hoor en geef het door!

Moeder tot kind: ‘Er komen gasten! Wil je alsjeblieft je kamer opruimen!!!’

Het is een uitleg in het kader van ‘Mèlèg Basadè – de Koning in het Veld’ zoals de maand Elloel wordt gekenmerkt.

(Is het daarom dat de video van deze week buiten is opgenomen? ‘Vorst in het veld’?...)

Juist nu wij enthousiast bezig zijn geestelijk schoon schip te maken, komt aan het eind van de sidra Amaleek om de hoek kijken. Het was te verwachten.

Maar wij laten ons niet afkoelen. Gesymboliseerd door de vorm van de sjofar: vanuit een kleine, smalle opening de oneindigheid zoekende tekie’a-sjewariem-teroe’a-tekie’a-sjofartonen!

U wordt toegewenst:   S J A B B A T   S J A L OM   en   S J A NA   T O W A   O E M E T O E K A

Re'eh Shoftim


Het leven bestaat – vooral/deels – uit herhalingen. Zo zal ook dít Joodse jaar ten slotte eindigen en zal met Rosj Hasjana een nieuw Joods jaar beginnen. Een herhaling dus. Met de maand Elloel ter overdenking van dit alles vooraf. Zoals in de ivriet letters waarmee de naam van deze maand wordt gespeld, wordt aangeduid. Daarover later. U hoort hoe de eerste zin van de sidra Re’ee op verschillende manieren kan worden begrepen. Eén daarvan: ‘Re’ee – zien, inzien, begrijpen. Dat geef Ik jullie’. Zeer de moeite waard. Even gaat in dit verband de aandacht naar het bij rabbijn Vorst in een ronde viskom logerend visje. Met de vraag of dit ‘Re’ee - zien’ ook op dit visje van toepassing is. Charles Darwin, Richard Dawkins en Ronald Meester komen even om de hoek kijken. Wat betreft ons stoffelijk zien-vermogen verwijst rabbijn Vorst naar de beracha-dankspreuk Pokee’ach iv’riem, waarmee wij iedere dag Hasjem danken voor dit meervoudige G.dsWonder: dat wij kunnen zien en het vermogen bezitten de waargenomen beelden in onze hersenen bewust te worden. Een link wordt daarbij gelegd met het begin van de sidra Sjofetiem: ‘Rechters en agenten zal je aanstellen in je poorten’. Waarmee namelijk tevens de ‘poorten’ van ogen, oren, neus en mond worden bedoeld. Een prachtige gedachte; heel toepasselijk als huiswerk voor de maand Elloel. ‘ELLOEL = Anie Ledodie Wedodie Lie = Ik en mijn Geliefde; mijn Geliefde en mij.’ Een verwijzing naar het dawwenen, het uitspreken van onze gebeden. Doe dat zoals je dat tegen je geliefde doet: met aandacht, innig, ingetogen. Niet afraffelend. En al sta je ook samen met anderen in sjoel/de synagoge, het is jóúw gesprek met G.d! In sjoel. Aansluitend hoort u wat een naar Den Helder verhuisde moslima vertelde aan de toenmalige krijgsmachtsrabbijn drs. Wim van Dijk. Even sprakeloos verwerken! Wel héél, héél verhelderend! Luister naar dit bijzondere gebeuren. Vind erin inspiratie voor de maand Elloel, op weg naar een Sjana Towa OeMetoeka, een Goed en Gezegend nieuw Joods Jaar. Met als startpunt een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M ! ! !

Eekev

Nog steeds is Mosje aan het woord. Nog enkele weken – na op de 1e dag van de 11e maand met zijn afscheidsrede te zijn begonnen – en dan zal de grootste van alle profeten op 7 Adar door G.d worden teruggenomen.
‘Ma Hasjem Ellokècha sjo’eel mee’immach - wat verlangt Hasjem, jouw G.d, van jou?’
Het is één vraag die Mosje ons ieder jaar weer in deze sidra van de week stelt. Eén vraag, met meer dan één antwoord. Een van de antwoorden luidt niet vragend, maar bevestigend: ‘Ma – Wat. Dát is wat Hasjem van ons verwacht.’
Niet duidelijk? Blijf dan luisteren…
Voor de 4e keer wordt in de Tora het voorschrift van de Tefillien-Gebedsriemen genoemd. Iedere doordeweekse ochtend gelegd. In sjoel. Of thuis. Ook op reis. Waar dan ook.
Maar wist u dat zelfs in Auschwitz Tefillien werden gelegd?! Luister naar wat Elie Wiesel daarover vertelt. Ongelooflijk! En tegelijkertijd, hoopt rabbijn Vorst, praktisch inspirerend!
20 av – de overlijdensdag van Rabbi Levi Yitzchak Schneersohn, vader van de Rebbe - valt dit jaar op Sjabbat.
Rabbijn Vorst vertelt hoe ruim 50 jaar geleden, toen 20 av ook op Sjabbat viel, de Rebbe als chazzan in de dienst voorging. Hij herinnert zich de schitterende melodie die de Rebbe op een van de gebeden zong. ‘Pe’eer wegawod noteniem lisj’mo – Pracht en eer verlenen zij aan Zijn Naam.’ Ontroerend!
Zoals gebruikelijk besluit rabbijn Vorst met alle goeds te wensen, inclusief een
! ! ! S J A B B AT S J A L OM ! ! !

Ve'etchanan


De 3 Droefenis-Weken zijn voorbij. Nu zijn de 7 Opwaarts-Weken naar Rosj Hasjana begonnen!
In de sidra van deze Sjabbat worden eerst nog teksten gelezen van mogelijke ballingschap – helaas later werkelijkheid geworden – en daarna volgen verplichtende, maar tegelijkertijd blij makende teksten van de Asèrèt Ha’di’brot - de Tien G.ddelijke Uitspraken - en de parasja van Sjema over de Eenheid van Hasjem en de logische consequenties daarvan.
Anochie Hasjem Ellokècha – IK, G.d, ben jouw G.d. Met deze woorden, nu door Mosje herhaald, openbaart G.d Zich op de berg Sinaj.
Rabbijn Vorst doet een poging uit te leggen wat G.d met deze ‘kennismakende woorden’ de mensheid laat weten. Zeer de moeite waard.
Drie keer gaf de Rebbe een vader van een zieke zoon hetzelfde advies: ‘Laat de tefillien-gebedsriemen van je zoon controleren’. Uw reactie: ‘Ongelooflijk! Hoe kon de Rebbe dat weten?!’
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst en een verdere fijne, gezonde vakantie!
Rij ook volgende keer weer mee in de PORSCHE-PARSCHE-PARASJA van DE WEEK 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.