Printed fromChabad.nl
ב"ה

De Parasja met Rabbijn Vorst

JOM KIPPOER t/m SJABBAT BEREESJIET

 

Geen Jom Kippoer zonder Rosj Hasjana vooraf. U hoort vertellen over drie wondergeboortes. Met aansluitend een antwoord op de vraag waarom het Joodse jaar met de zesde dag van de Schepping correspondeert en niet – wat toch logischer zou zijn - met de eerste.

‘Om mij is de wereld geschapen!’ Is dan niet wat onbescheiden van rabbijn Vorst? Zijn antwoord luidt dat u aan hetzelfde euvel lijdt…

Deze eerste woensdag van het nieuwe Joodse jaar is all over the world opnieuw de Siejoem HaRambam gehouden. Al luisterend neemt ook u daaraan deel.

Na de Rosj Hasjana en Jom Kippoer experience willen wij onze afhankelijkheid van Hasjem lijfelijk voelen. Aandacht dus voor de voorschriften van de Soeka-Loofhut en de Loelav-VierPlantenBundel. En al deze in stoffelijke handelingen uitgedrukte spirituele ervaringen leiden tot de uitbundige vreugde van Sjeminie-A’tsèrèt en Simchat Tora, de twee SlotFeestDagen. Klaar om met Sjabbat Beree’sjiet geestelijk opgeladen opgelaten het gewone aardse leven tegemoet te treden.

Een mysterieuze Witte Hand verscheen in 1973. Het gebeurde in het noorden van Israel tijdens de Jom Kippoer Oorlog. Rabbijn Vorst vertelt erover en vraagt G.d - namens ons allemaal - opnieuw reddend op te treden. Hij verwoordt zijn en uw grote zorg om het morele verval van de ‘moderne’ mensenmaatschappij. Om te voorkomen dat onze wereld moreel te gronde gaat. Zie het laainen op de ochtend van Jom Kippoer…

Vrolijke vorstelijke wensen ten slotte:

                 EEN GEMAKKELIJK VASTEN! GEZONDE AANBIJT! CHAG SAMEEACH! SJABBAT SJALOM!

      Graag tot de volgende keer t.g.v. Sjabbat Par’sjat Noach op Rosj Chodesj 1 Chesjwan/21 oktober

 

Nitsawiem - Wajelech en Rosj hasjana


Even een opmerking vooraf: de drie vorige PORSCHE-PARSCHE video’s werden buiten opgenomen. Deze laatste video van het Joodse jaar had rabbijn Vorst graag zittend in zijn Porsche willen laten opnemen. Heel begrijpelijk. Maar rabbijn Vorst is niet in het bezit van - en zit dus niet in - een auto van dit merk. Hij somt de merken op van auto’s waar hij wel de bezitter van heeft mogen zijn, verklarende: ‘aangeschaft - ik wil geen namen noemen - bij een dealer met wie ik wegloop!’

Ni’tsawiem betekent stevig staan. Wajeelèch betekent gaan. Er wordt ons een belangrijke les geleerd voor de laatste dagen van het jaar 5777 en voor het komende jaar 5778. Geestelijk stevig in je schoenen staan en je verder spiritueel ontwikkelen.

Jaar-sjana. Geschreven met de letters sjien-noen-hee. Met respektievelijk de getalwaarden 300-50-5. Samen 355.

Heel opmerkelijk! Want het Joodse (maan)jaar heeft 355 dagen!

Opmerkelijk? Ergens niet, legt rabbijn Vorst uit. Want de wereld is door het ‘woord’ van G.d tot stand gebracht; woorden bestaan uit letters en letters hebben een waarde, al naar gelang hun volgorde in het Hebreeuwse Aleph Beth. Dus.

U hoort andere voorbeelden en aansluitend een bij Rosj Hasjana passende tekst. Over Oerknal en Schepping.

Nieuwjaarswensen. Betekenisvol uitgedrukt in namen van vruchten en spijzen, gegeten op de eerste avond van het nieuwe jaar. Moge het nieuwe jaar - 355 – een vreugdevol jaar zijn; vreugdevol=besimcha: beth-sien-mem-chet-hee, samen 355!

Het wordt u toegewenst door rabbijn Vorst, in het Hebreeuws geschreven met de letters pee/fee-waav-reesj-samech-tet, samen (u raadt het al)…355!

Inderdaad, moge het komende jaar een gezegend jaar zijn in stoffelijke-materiele zin en in geestelijke-spirituele zin! Voor u, de uwen, het Joodse volk en de hele wereldbevolking! Dat de Masjieach moge komen, met sjofargeluid aangekondigd!

U hoort een voorproefje…

SJANA TOWA OEMETOEKA en een SJABBAT SJALOM gewenst!

Kie Tavo


Bikoeriem, de eerste vruchten, brengend naar het Beeth Hamikdasj in de tijd van de Tempel. G.d daarvoor dankend. Daarover o.a. spreekt de Sidra van deze Sjabbat.

Maar ook voor de dagelijkse ‘eerstelingen’ danken wij G.d. Bij en na het weer wakker worden ’s morgens elke dag. U hoort enkele voorbeelden, waarvan een met een verkrampt kijkende rabbijn Vorst.

‘Goed Jomtov!’

Hè, deze Sjabbat ‘Goed Jomtov’ gewenst?

Inderdaad. Sommigen hebben deze gewoonte. Omdat het deze Sjabbat de geboortedatum van de Ba’al Sjem Tov is. En tevens van de eerste CHaBaD-Lubavitcher Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi, ook bekend als de ‘Alter Rebbe’, en de ‘Ba’al HaTanya’.

Hasj’gacha Peratith-G.ddelijke Voorzienigheid. Nog onlangs in Barcelona. En een blaadje dat van een boom neerdwarrelt. Begrijpelijk? Soms wel, soms niet. Soms gedeeltelijk. Blijf luisteren.

CHaBaD staat voor Chochma – Biena – Da’at. U wordt kort uitgelegd wat deze begrippen inhouden.

Waarom stond Rabbi Yoseph Yitzchak Schneersohn, de zesde Lubavitcher Rebbe - ondanks dat hij lichamelijk zo zwaar gehandicapt was - plotseling op bij het zingen van een bepaalde Chassidische melodie?

Rabbijn Vorst beantwoordt deze vraag. En geeft u de mogelijkheid deze melodie te beluisteren:

NIGUN 3 TENUOS http://www.chabad.org/861887

Chaj – 18 – Elloel is de eerste dag van de 12 resterende dagen vóór Rosj Hasjana. Elke dag staat ter overdenking en herstel voor een van de 12 maanden van het aflopende jaar. Rabbijn Vorst wenst u – en zichzelf – succes met dit herstelprogramma. En wenst u tevens:

      S J A B B A T   S J A L O M   -   G O E D   J O M T O V   -   S J A N A   T O W A   O E M E T O E K A

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.