STICHTING CHIZUK CHABAD

 

Naam:Stichting Chizuk Chabad

Gevestigd te Amsterdam, opgericht 5 augustus 1976

 

Fiscaal nummer :8089 58 963

 

Contactgegevens:Postadres: Imstenrade 37 P.O.1082 AK Amsterdam

 

Email: [email protected]

 

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam geregistreerd onder nummer 41197003.

De Belastingdienst heeft de Stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Historie                                    De Stichting is indertijd opgericht omdat er regelmatig een beroep op ons werd gedaan  om in geestelijk of/en lichamelijke of/en materiële nood verkerende Joden in Nederland en elders moreel en materieel bij te staan.

                                               Om die reden is ons GEMACH opgericht. Dit fonds dat zich voornamelijk bezighoudt met het verstrekken van renteloze leningen is na al die jaren nog steeds springlevend. Zie verder onder het Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012.

                                               De Aktie Shifra diende om Mevrouw Shifra Morosov en de Zeirei Agudas Chabad in staat te stellen Israelische oorlogsweduwen moreel te steunen. Shifra bezocht de weduwen en zorgde ervoor dat de contacten bleven bestaan. Samen met Zeirei Agudas Chabad organiseerde zij voor de kinderen van de gesneuvelde militairen dagkampen, bar-mitzwa-feesten, enz.

                                               Na de Tsunami in Thailand hebben wij, dank zij de vele gulle gaven van personen en bedrijven in Nederland, Chabad Thailand financiëel (en moreel) kunnen steunen.

                                               Alle gelden die wij ten behoeve van welk goede doel dan ook ontvangen, worden volledig doorvergoed aan het goede doel. Er blijft bij ons niets aan de beruchte strijkstok hangen.

                                              

 

Het beleidsplan                         Het beleid van het Bestuur is gericht op het zo zorgvuldig en discreet mogelijk beoordelen van aanvragen voor renteloze leningen. Aangezien het onze ervaring is dat aanvragen pas in een laat stadium worden gedaan en dan veelal dringend zijn, proberen wij zo snel mogelijk een beslissing te nemen en aan de aanvrager uitsluitsel te geven. Veelal wordt er binnen één dag een besluit over een aanvraag genomen.

 

Het beleid is dat iedereen zijn of haar lening terug behoort te betalen. Wanneer “cliënten” zich niet aan de aflossingsafspraken houden is het beleid om de betreffende persoon aan zijn of haar verplichting jegens de Stichting te herinneren.

 

Het is voor het  Bestuur schier onmogelijk om in te schatten of leningen terugbetaald zullen worden. Om die reden worden nieuwe leningen direkt afgeschreven. Uiteraard houden wij per lening een administratie bij. In onze leningovereenkomsten staat dat wat betreft het saldo van de lening strekt een door ons getekend uittreksel uit onze administratie tot volledig bewijs sterkt, behoudens door de lener  geleverd tegenbewijs.

 

Wat betreft aanvragen voor steun aan instituten voor Torastudie, Chabad Houses, enz. is het beleid van het Bestuur om zo snel mogelijk tot een besluit te komen. Wij kennen geen “vergadercultuur”.

 

In het algemeen houdt de Stichting zich niet bezig met het werven van gelden. Dit gezegd hebbende zij opgemerkt dat wij indertijd, bij de start van ons GEMACH en bij de Aktie Shifra, wel per brief personen benaderd hebben met het verzoek ons financiëel te steunen. In het geval van de Tsunami in Thailand werd ons door iemand in Nederland verzocht om geld in te zamelen, hetgeen wij toen gedaan hebben.

 

Voor het overige zijn wij niet aktief met het inzamelen van fondsen.Wel benaderen sommigen van de vrijwilligers personen om hun specifieke activiteiten te steunen.

 

Wij beogen niet om vermogen op te bouwen. Ons huidige vermogen lijkt ons voldoende om onze aktiviteiten voort te zetten en om – onverhoopte – tegenvallers bij ons GEMACH op te vangen.

 

Wij houden geen kas aan. Al het geld staat op de rekening-courant en spaarrekening bij de ING-Bank. 

 

Het Beloningsbeleid                   Zowel de bestuursleden als andere vrijwilligers doen al het werk ten

behoeve van de Stichting pro Deo. Niemand ontvangt enige financiële

of andere vergoeding.

 

De Doelstelling  / Statuten          a. De verdieping van de kennis van het Jodendom bij de Joden in

    Nederland en elders door het verstrekken van onderwijs en uitgeven

    van publicaties en alle andere middelen die daarvoor in aanmerking

    komen alles volgens de Chassidische leerstellingen zoals deze door

    de Lubavitcher Rebbe worden bepaald;

 

b. Het moreel en materieel bijstaan van in geestelijk of/en lichamelijke

    of/en materiële nood verkerende Joden in Nederland en elders;

 

 

c. Het ondersteunen van instellingen in Nederland en elders, die de sub

    a en b genoemde doelstellingen hebben.

 

De Statuten van de Stichting zijn sinds de oprichting nooit gewijzigd.

            

 

Een Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2012:

 

Het GEMACH – renteloze leningen. Het saldo van de leningen bedroeg per 31-12-2012 € 34.124,26. Het komt regelmatig voor dat men bij ons voor kortlopende renteloze leningen aanklopt. Veelal betreft het mensen, die met hun reguliere inkomen net niet in staat zijn plotselinge uitgaven (een reis wegens ziekte/verloving/huwelijk, etc., de aankoop van noodzakelijk geachte huishoudelijke apparatuur, enz.) direct  te financieren. Ook komt het voor dat mensen huurachterstand hebben of andere schulden niet tijdig af kunnen betalen. Tevens geven wij soms leningen aan bevriende stichtingen, die tijdelijk kort bij kas zijn. Sinds de oprichting van ons GEMACH in 1976 hebben wij (in stilte) veel goeds kunnen doen.

Alhoewel in principe alle leningen terugbetaald moeten worden, komt het helaas nogal eens voor, dat men zijn verplichtingen niet na kan komen of nakomt.

Ondanks het feit, dat wij regelmatig teleurgesteld worden door sommige personen, denken wij, dat wij door moeten gaan met ons GEMACH.

Voor 2011 en 2012 hebben wij het bedrag van het leningenfonds vastgesteld op € 35.000,00.

Niflaot misefer haTanya: In 2012 financierden wij de bewerking, druk en uitgave van dit boekje. Het boekje in de Hebreeuwse taal werd geschreven door rabbijn ing. I. Vorst te Amstelveen. Het wetenschappelijke boekje bespreekt opvallende aspecten van het Chassidische werk Tanya.

Activiteiten. Wij steunden kleine activiteiten tijdens het Chanoeka-, Poerim- en Pesachfeest in Amstelveen, Den Haag en Rotterdam. Ook betaalden wij de joodse kalenders die in Rotterdam gratis werden uitgedeeld.

Giften. Regelmatig ontvingen wij giften. Soms deden de gevers aanbevelingen om die gelden aan goede doelen uit te betalen. In enkele gevallen waren wij bereid dit te doen wanneer het doel paste binnen het kader van de statuten van onze Stichting.

De belangrijkste door ons gegeven giften:

 

Chabad House (school / activiteiten / outreach-werk)

Chabad House (sociale hulpverlening)

Sociale hulpverlening (organiseren van bruiloften voor armlastige jongens en meisjes)

Tora-studie op Chassidisch Torastudie-instituut

Overpeinzingen – Over Pijn Zingen: Dit boekje over rouwverwerking van de hand van rabbijn ing. I. Vorst te Amstelveen werd in het Russisch vertaald. Het boekje wordt gratis uitgedeeld bij droevige gebeurtenissen.

Subsidies: Wij gaven een subsidie aan een rabbijn om hem in staat te stellen zijn research voort te zetten inzake de  Shulchan Aroech (wetboek) van de Alter Rebbe. Ook gaven wij een subsidie aan een Joodse school.

 

Een financiële verantwoording:

 

31-dec-12

31-dec-11

 

 

31-dec-12

31-dec-11

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

Giften - doel reeds bekend

35.289,95

33.688,30

ING Zakelijke rekening-courant

9.271,28

12.354,05

 

Gemach - leningenfonds

35.000,00

35.000,00

ING Zakelijke Spaarrekening

126.570,78

126.244,72

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen

65.552,11

69.910,47

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

135.842,06

138.598,77

 

Totaal

135.842,06

138.598,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente en bankkosten

1.326,06

116,06

 

 

 

 

Kamer v Koophandel

 

24,08

 

 

 

 

Niflaot beTanya

 

5.464,86

 

 

 

 

Aktiviteiten

 

1.766,05

 

 

 

 

Giften

34.433,79

16.103,70

 

 

 

 

Sociaal werk

 

100,00

 

 

 

 

Overpeinzingen in Russisch

 

1.543,46

 

 

 

 

Subsidies

 

15.000,00

 

 

 

 

Afname vermogen

4.358,36

 

 

 

 

 

Totalen

40.118,21

40.118,21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitstaande leningen

34.124,26

35.725,91