Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Wajishlach

*’Red mij toch uit de hand van mijn broer; uit de hand van Esav-Ezau!’ smeekt aartsvader Ja’akov.
Tweemaal de woorden ‘uit de hand’. Waarom? U hoort een schitterende ‘Jungreis-verklaring’.
De in het gedicht ‘Jigdal’ bezongen - door Rambam-Maimonides geformuleerde – ‘Dertien
Geloofspunten’ komen ter sprake.
Het eerste punt: het geloof in/het wetend inzien dat er een Hogere Macht bestaat.
Uit een publicatie van ‘Wetenschap en Techniek’ citeert rabbijn Vorst uit het artikel ‘Staat het verslag
van de Oerknal in Genesis Eén?’ conclusies van een aantal wetenschappers:
‘Veronderstellen dat er een bovennatuurlijke Schepper bestaat, is dus wel heel aannemelijk.’
‘Complexiteit cel ultieme bewijs voor schepping.’
*Komende dinsdag, 17 december, is het 19 kisleev. Rosj Hasjana van het Chassidisme. Op deze
historische datum namelijk werd Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi - de eerste Chabad-Rebbe, schrijver
o.a. van de klassieker Tanya - vrijgelaten uit Russische gevangenschap.
In zijn cel werd hij bezocht door de tsaar himself(!) en andere hoogwaardigheidsbekleders. ‘Waarom
vraagt G.d aan Adam ‘Ajèkka-Waar ben jij?’ werd hem gevraagd. U hoort een opmerkelijk en
leerzaam antwoord.
Aansluitend wordt u behalve een SJABBAT SJALOM tevens een SJANA TOWA toegewenst…
graag weer tot volgende week!
 

 

Wajeetsee

Wat een Jacobsladder praktisch is, weet bijna iedereen: onderdeel van een emmermolen. Eindeloze aaneenschakeling van elementen met emmers waarmee de bodem van het vaarwater afgegraven kan worden.
U wist dat niet? Nu wel. Maar waar komt deze naam vandaan?
Rabbijn Vorst vertelt over de droom van aartsvader Ja’akov. Deze zag engelen voortdurend naar boven en naar beneden gaan. Een hemelse, profetische openbaring dus hoe vaarwater uitgebaggerd kan worden?
Nee. Natuurlijk niet. De droom was een visioen om ons uit te leggen wat de kracht en het effect van het gebed kan zijn.
Daarover hoort u meer in de aflevering van De PARSCHE-PORSCHE van deze week.
Zoals: ons Sjachariet-Ochtendgebed blijkt uit 2x4 onderdelen te bestaan. 4 delen ‘naar boven’, gevolgd door 4 delen ‘naar beneden’. Met het schitterende en betekenisvolle gedicht Adon Olam als ‘lanceerbasis’.
Een originele uiteenzetting - met filosofische, mystieke en levensbeschouwelijke aspecten - heffen u op en doen u weer neerdalen.
U krijgt een hele Sjabbat om er verder ver reikend en verrijkend over na te denken.
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Toledot


chayee sarah


wayeera


lech lecha


noach

Bereishit


Nitsawiem Rosj Hasjana

*U wordt voor de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK naar het choemasj van Dasberg verwezen. Tekst en vertaling vanaf blz. 818 t/m de eerste helft van blz. 826. Of lees elders de vertaling van de betreffende teksten in Dewariem-Deuteronomium, hoofdstuk 29/9 t/m hoofdstuk 30. Zo aangrijpend! Zo toepasselijk voor de tijd van het – oude en nieuwe – jaar! *Vraag: ‘Waarom wordt Joods Nieuwjaar RÓSJ=HÓÓFD van het JAAR genoemd?’ Een inhoudsvol antwoord met praktische consequenties voor de dan betreffende 2x24=48 uur wordt u als advies gegeven. *Gevolgd door een bespreking van het zo ontroerende gebed OENETANNË TOKÈF. U hoort de ontstaansgeschiedenis ervan. En rabbijn Vorst neemt gevoelig met u de inhoud door. Zie voor dit alles de bladzijden 376 t/m 378 in het machzor-gebedenboek voor Rosj Hasjana, uitgegeven door het NIK. *SJABBAT SJALOM wordt u toegewenst! KETIEWA WACHATIEMA TOWA LE’SJANA TOWA OEMETOEKA. Een VOORSPOEDIG JAAR. Voor u, voor ons. Voor het Joodse volk binnen en buiten het land Israel. Voor de hele wereldbevolking! Dat de huidige ellende in onze maatschappij en de vele narigheden in de wereld G.d zullen doen besluiten eindelijk de Masjieach te laten komen. !!! BIMHEERA WEJAMEENOE !!! en ook dan, graag tot volgend jaar!

Kie Tawo

*Het woord ‘ameen’ komt heel veel keer in de sidra van deze Sjabbat voor: ‘We’amar kol ha’am – en het hele volk zei: ameen’. (Met in de Nederlandse taal het daarvan afgeleide woord ‘be-amen’) *21 jonge moeders stonden ’s morgens heel vroeg bij de Kotel en spraken om beurten de Ochtend-Berachot uit. Steeds weer gevolgd door het woord ‘ameen’. U hoort het G.dsWonderlijke advies dat de Rebbe van Stolin gaf aan een dan nog kinderloze vrouw na 17 jaar huwelijk! Inderdaad G.dsWonderlijk en een opsteker om dit gebeuren juist in de maand Elloel te lezen (door rabbijn Vorst) en te horen (door u)! *‘Hands up!’ ’Potee’ach et jadècha! Eenennegentig! In Sfardische kringen is het gebruikelijk om bij het eind van de eerste beracha van het Birkat Hamazon - het G.d dankend Bensjen na de broodmaaltijd - de handen te heffen. Klinkt mysterieus? Blijf dan luisteren. *Het boek Jona wordt straks – d.w.z. in de middag van Jom Kippoer - in sjoel voorgelezen. De indringende vraag: ‘Waarom vluchtte de profeet Jona weg? Waarom wilde hij de opdracht van G.d niet ten uitvoer brengen?’ Rabbijn Vorst begint deze week – op weg naar Jom Kippoer - meer inside-informatie te geven. Met de gebruikelijke wensen met het oog op de aanstaande Sjabbat, de komende dagen van de inspirerende maand Elloel en de daarna komende Jamiem Nora’iem=Ontzagwekkende Dagen - straks in het nieuwe jaar - en het blazen van 2x4 Sjofartonen wordt deze PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK besloten. graag tot volgende week

Kie Teetsee

Shoftiem

*In elke stad rechtbanken. Maar vluchtsteden alleen in Erets Jisraeel, in het Joode land. Dat lezen wij in de sidra van deze Sjabbat. Een vorstelijke vraag: gebeurde het dan niet in het buitenland dat iemand onopzettelijk werd gedood? Waarom dan niet ook daar vluchtsteden? Antwoord volgt. *’Benoem een koning’ luidt deze week het voorschrift. Waarom dan reageert de profeet Sjemoe’eel zo afkeurend? U hoort een uitgebreid antwoord op deze vraag. Even terzijde: Hoe heette die koning? Koning Saul. Saul?! De man heette Sja’oel. Geen Saul! Hoe zit dat? *De maand Elloel. Alef-Lamed-Waav-Lamed. Anie Ledodie Wa’anie Lie. Rabbijn Vorst legt uit wat hij daarover van zijn Rebbe, Rabbi Menachem. M. Schneerson ztsl. heeft geleerd. Mooi! Inspirerend! Met een extraatje: rachamiem/rachmones=liefdevol medelijden is verwant met het woord rèchèm dat baarmoeder betekent. Het gaat om de meest intieme baarmoederlijke liefde waarmee Hasjem ons lief heeft! *Na wensen voor een S J A B A T S J A L O M en een G O E DE G . D D E L I J K E I N S C H R I J V I N G blaast rabbijn Vorst op de Sjofar. graag weer tot volgende week!

Re'eh

Eikev

Parasjat Eekev 5779-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

we'etchanan

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.