Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Mikeets

ikeets from Mendel Levine on Vimeo.

Wajeesjev


Wajishlach

 

*‘Bing Bang’ - het is een bovennatuurlijk gevecht tussen aartsvader Ja’akov en de beschermengel van broer Esav-Ezau. Het verbod van het eten van de verwrongen spier hebben wij eraan overgehouden.
De Rebbe vraagt: ’Die verwrongen spier betreft toch eigenlijk slechts een klein detail in dit hemelreikende gebeuren?’ De Rebbe vraagt en geeft antwoord.
*Negentien=Joed Tet Kisleev (dit jaar op dinsdag 27 november) wordt Rosj Hasjana La’Chassidoet genoemd. De Rebbe geeft twee redenen waarom het leren van de Chabad-Chassidische filosofie zo belangrijk is in onze generatie. U blijft dus luisteren.
Aansluitend staat rabbijn Vorst stil bij de inhoud van de laatste teksten in het boek Tanya; het boek dat namelijk een dag eerder, op 18 Kisleev, lerend wordt besloten:
- rustig, niet gehaast, spreek met volle aandacht uw gebeden uit.
- vier de Sjabbat nauwkeurig op de voorgeschreven wijze.
[Opnieuw aansluitend: geniet van een ‘El Al Sjabbatviering’ op het vliegveld van Athene…]
De volgende dag, op 19 Kisleev dus, wordt weer opnieuw begonnen met het leren van dit schitterende boek. Click even naar ‘TANYA’ op internet!
*‘Uw man, de Rebbe, gaf mij een beracha eindelijk moeder te worden. Maar helaas…’
En, hoe liep het af? U hoort het.
*Dank zij de door rabbijn Vorst gegeven toelichting op het prachtig te zingen Vrijdagavondlied Sjalom Aleechem ervaart u aanstaande Sjabbat nog meer doorleefd een
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Wajetsee


*Hoe is aartsvader Ja’akov  erin geslaagd al zijn twaalf zoons in het dienen van Hasjem bijeen te houden?!

U hoort enkele antwoorden op deze vraag.

Aansluitend: wat leren wij, jonge ouders en grootouders, daaruit om onze kinderen enkleinkinderen bij het Jodendom van Tora en Traditie te houden? Om onze volgende generaties voor de Joodse gemeenschap te behouden?

Ook de redactieleden van de 33 afleveringen van Badèrech – later door het NIK in boekvorm uitgegeven - stelden indertijd deze Joods-levensbelangrijke vragen. Rabbijn Vorst citeert uitvoerig en indringend.

*Deze Sjabbat is het 9 Kisleev. Het is de geboortedatum – 5534/1773 - en de overlijdensdatum -  5588/1827 - van de Mitteler Rebbe, Rabbi Dovber z.ts.l. Hij was de oudste zoon van de eerste Chabad Rebbe, Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi z.ts.l., de schrijver van o.a. de Chassidische ‘bestseller’ Tanya.

Rabbijn Vorst vertelt een wonderbaarlijke geschiedenis die zich bij het graf van deze tsaddiek in Niezhin, provintie Chernigov, afspeelde. Inspirerend voor een

    !!!  S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H  !!!

Toldot

*Was het nou zo nodig dat Hasjem aartsvader Jitschak blind liet worden, opdat Ja’akov - en niet Esav=Ezau - gezegend zou worden?!
Uw vraag wordt beantwoord. Maar wel heel apart.
Aansluitend hoort u teksten uit hartstochtelijke brieven van de Rebbe om toch alsjeblieft de onderlinge sjalom-vrede te bewaren.
*Toledot=geslachten. Dat wil zeggen: ouders en kinderen.
Vrijdag 9 november – de dag vóór Sjabbat Parsjat Toledot - is het Rosj Chodesj-Nieuwemaandsdag 1 Kisleev. Het is de 111e geboortedag van de moeder z.l. van rabbijn Vorst. Haar 112e ‘levensjaar’ gaat beginnen. Daar hoort mizmor-psalm 112 bij. Teksten uit deze psalm worden door haar zoon behandeld.
Het lied DE KAARSEN van Clara Asscher-Pinkhof, dat rabbijn Vorst – hij kan het zich niet exact herinneren – waarschijnlijk, als vier-vijfjarig jongetje, zijn moeder heeft horen zingen, zingt hij u nu - bewogen - voor.
De wensen van deze week:
S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V
een gezegende Sjabbatdag, een goede maand Kisleev, maand van licht en verlossing

Chajee Sara

Lech Lecha

*In de sidra Lech Lecha gaat - met het vertrek van de eerste aartsvader Avraham en eerste aartsmoeder Sara naar het hun beloofde land - de toekomst van het Joodse volk beginnen. Waarvan nu een deel geschiedenis is.
Rabbijn Vorst leest daarover voor. Uit het boek ‘Geschiedenis van het Jodendom’, geschreven door Isidore Epstein, vertaald door Henriette Boas, zichronam livrachah.
*Klaarblijkelijk was een door rabbijn Vorst gevonden exemplaar van het boek een geschenk t.g.v. het tienjarig bestaan van de sjoel aan het Opperrabbijn Davidsplein in Rotterdam. Met een foto van het gebouwencomplex aldaar. En de getallen 1954/5714 – 1964/5724.
Zo komt rabbijn Vorst over zijn vader te spreken: Opperrabbijn L. Vorst, zichrono livracha. Hij refereert aan een bijzondere toespraak, met daarin drie keer de woorden ‘Oewe’sjeem Ha’sjeem ek’ra – G.ds Naam riep, roep, zal ik aanroepen’. Inspirerend!
Aansluitend wordt u een sfeervolle Sjabbatviering vol inspiratie toegewenst!
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Parasjat Chajee Sara

https://vimeo.com/296613043

Parasjat Wajeera

*Is het nou leev of lewav?
U krijgt een hartelijk en leerzaam antwoord op deze engel/mens-vraag. Een levensles hoe je een ander iemand moet benaderen.
*Wel of niet betalen in de woestijn?
De vraag wordt gesteld: ‘Een ander – joods of nietjoods – dwingen in een Hogere Macht te geloven. Kan/mag dat?’
Het is een interessante vraag met het oog op een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Rabbijn Vorst is van mening dat het principe ‘Scheiding van Kerk en Staat’ verkeerd wordt toegepast. Met een ‘verliezende G.d’ als gevolg.
Hij ziet het als een mitswa G.d een handje te helpen! Verwijzend naar zijn reeks artikelen op internet: ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’.
*De Israelische Opperrabbijn Mordechai Eliejahoe werd door de Franse president Chirac in het Elysee ontvangen.
‘Wie was Napoleon?’ ‘Wie was Lodewijk de Veertiende?’ Domme vragen? Nee! Geniaal!!!
*Aansluitend hoort u een actuele conclusie met het oog op de mondiale Sjabbat-viering van deze week. Immers: ‘Sjamor weZachor bedibboer èchad’!
Uiteraard wordt u traditioneel toegewenst een
!!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Parasjat Noach

 

Haazienoe

Nietstawiem Vayelech

*Woensdag 5 september is het 25 Elloel, terugrekenend de eerste dag van de Schepping.
Dus ook de eerste dag van de G.dsWonderen.
Rabbijn Vorst vraagt zichzelf en u aansluitend af, of zijn gehoorapparaat een G.dsWonder is.
Blijf dus luisteren naar zijn originele antwoord.
*De sidra Nitsawiem wordt gelezen op 28 Elloel.
28 wordt in Ivriet-Hebreeuwse letters aangegeven met de letters kaf-chet, wat tegelijkertijd kracht betekent.
Dus: attem ni’tsawiem koelechem – jullie staan op Rosj Hasjana ‘stevig en krachtig’!
Maar het moet niet statisch zijn. Dus lezen wij op de eerste Sjabbat van het nieuwe jaar Wajeelèch. En dat betekent ‘gaan’. Dynamisch dus!
*Alle goede wensen volgen:
SJABBAT SJALOM voor de laatste Sjabbat van het jaar!
SJANA TOWA OEMETOEKA en GOED JOMTOV voor Rosj Hasjana!!
en opnieuw SJABBAT SJALOM voor de eerste Sjabbat in het nieuwe jaar!!!
Extra:
- U wordt weer verwezen naar het Poeriemvrouwtje, dat enthousiast alle Joodse feestdagen viert. Met vrolijke wijsjes op de melodie van ‘O, het was een wonder’ en met lichtvoetige informatie, geschikt [niet] alléén voor kinderen.
- Beklim opnieuw de Evolutie-Eiffeltoren voor een gevoelig gesprek met het 5VWO-meisje Elsje.

Kie Tavo

*Bikoeriem-Eerstelingen. De eerste vruchten van het jaar worden naar het Beeth Hamikdasj, de Tempel, gebracht. Een gewijde, maar tegelijkertijd vrolijke procedure met heel positieve gevolgen; zo legt Rambam-Maimonides uit.
*Zo’n lelijk portret heb ik nog nooit gezien!’ laat een vrouw bij een bezoek in een museum aan haar man weten.
En zo komt rabbijn Vorst over een aantal buitengewone G.dsWonderen te spreken, die zo gewoon zijn dat wij er meestal niet bij stilstaan.
En dat alles in het kader van onze voorbereidingen in de maand Elloel met het oog op het komende nieuwe jaar.
*U wordt de derde parasja van de sidra van deze Sjabbat in vertaling voorgelezen. Wow!
Gevolgd door inspirerende gedachten in de tekst van mizmor-psalm 27, die door velen toepasselijk in de maanden Elloel en Tisjri wordt uitgesproken.
Een oproep: Laat de Sjofar-tonen tot u spreken!
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst.
En een K E T I E W A W A C H A T I E M A T O W A L E’S J A NA T O W A O E M E T O E K A.
Een G O E D en Z O E T J A A R ! ! !

Kie Teetsee


Sjoftiem

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.