Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Misjpatiem

*‘En dit zijn de voorschriften:’
Zo begint de Tora-sidra-tekst van deze week.
U hoort welke grote gedachte met dit kleine woordje ‘En’ wordt aangeduid.
*’Werapoo jerapee’. Met deze woorden geeft de Tora aan dat het niet in strijd is met het geloof in G.ds ‘Hasjgacha Peratit-G.ddelijke Voorzienigheid tot in het kleinste detail’ om naar een dokter te gaan; om medische hulp te ontvangen.
U hoort in verband hiermee een toepasselijke gedachte van de beroemde Chassidische leraar de Chozeh van Lublin. En even toepasselijk citeert rabbijn Vorst vol lof en bewondering cijfers uit het jaarverslag van het Israelische Rode (Kruis) Magen Davied Adom.
Inderdaad: ‘Wie een leven redt, redt de hele wereld.’
Rabbijn Vorst – opnieuw aansluitend – roept heel serieus, het woord corona ‘hebraiserend’, iedereen bewogen op:
coro=roept G.d aan,
na=toch, alsjeblieft!
Wil, G.d, toch helpen in het gevecht tegen deze verschrikkelijke epidemie!
*Een gestelde vraag: ‘Wat is toch de achtergrond van die vier bijzondere Sjabbat-dagen - deze week beginnend - waarop uit twee Sifree-Tora-rollen laainend wordt gelezen?’
Uitleg volgt.
*Aanstaande dinsdag en woensdag is het Rosj Chodesj Adar. Adar is de maand van het vieren van Poeriem. En voor de hele maand geldt:
“Mi’sjinignas adar marbiem besimcha – vanaf dat de maand Adar begint, moet men de simcha-vreugde en blijdschap vergroten!”
Succes daarmee gewenst! En eveneens gewenst:
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M W O R A C H ! ! !

Jitro

*Algemeen spreekt men van De TIEN GEBODEN in de Tora-tekst die deze Sjabbat wordt gelezen.
Maar in werkelijkheid zijn het geen tien geboden, maar drie geboden en elf verboden. Samen veertien dus.
De Tora spreekt van de Assèrèt Hadi’brot. Een betere vertaling is dan ook De Tien Uitspraken.
Maar nu de vraag: hoe komen wij eigenlijk aan het beroemde getal 613 geboden (613. U weet wel, het nummer van de beroemde Geheim Agent 613)?
U krijgt antwoord op uw vraag.
*Zijn het dan ook 613 letters in de Tora-tekst van de 10 Uitspraken?
Nee, het zijn er 7 méér: 620…
Waarom?!
Omdat de Openbaring op de berg Sinai niet alléén aan het Joodse volk was gericht, maar aan de gehele mensheid. Dus ook nu nog een Openbaring voor alle volkeren!
Het gaat daarbij om de Zeven Noachidische Wetten.
*Jongstleden maandag was het Toe Bisjwat, Nieuwjaarsfeest van de Bomen. Een prachtig boek ‘Het Verborgen Leven van Bomen’ wordt u getoond. Ook voor de leek: een misschien niet verwachte verzameling G.dsWonderen!
*Een moment om hier weer te wijzen op de reeks artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’ op jodendom – online.nl
*U wordt eveneens nogmaals verwezen naar het artikel ‘Het JUWELENDOOSJE VAN RABBIJN VORST’.
*En dan nu traditioneel toegewenst een S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Besjalach


Bo


Va'eera


*De langverwachte Uittocht uit Egypte gaat beginnen! Ingeluid, in de sidra-Toratekst van deze Sjabbat, met de eerste zeven van de Tien Plagen. ‘Zeeger lie’tsie’at mits’rajiem – de Sjabbat is een herinnering aan de Uittocht uit Egypte,’ verklaren wij meer dan een keer in de Sjabbat-gebeden. En tevens verklaren wij dat deze dag een ‘Zeeger lema’asee weree’sjiet – een herinnering aan het Scheppingsgebeuren’ is. Rabbijn Vorst stelt de vraag: ‘Waarom beide verklaringen voor de Sjabbat?’ Zijn mogelijk antwoord: ‘Het Scheppingsgebeuren. Dat ervaren wij als een gebeuren dat eens plaats vond. De Uittocht uit Egypte wordt begrepen als een voortdurend proces van bevrijding uit welke mee’tsariem (dezelfde letters als mits’rajiem) begrenzingen dan ook. Vandaar het Israelische antwoord ‘Hakol beseeder’ op de vraag ‘Hoe gaat het met jou?’ Of dat nou in Egypte was of elders in het Joodse volksbestaan. Een ongelooflijke reactie! Aansluitend wordt de visie van de beroemde psychiater Viktor Frankl z.l. – de vader van de logotherapie - ter sprake gebracht: ‘Zelfs in de meest absurde, pijnlijke en inhumane situaties kan het leven potentieel zinvol zijn.’ Belangwekkend deze benadering in verband met recente herdenkingen in het kader van de bevrijding van Auschwitz 75 jaar geleden. Zie voor deze ervaringswijze ook hoofdstuk 26 in het boek Tanya. Maandag aanstaande begint een nieuwe maand: Rosj Chodesj Sjewat. Daarom wordt u toegewenst ! ! ! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V en beide M E W O R A C H ! ! !

Shemot


Vayechi

Parasjat Wajechie 5780 - 2020 from Mendel Levine on Vimeo.

Mikets

Parasjat Mikeets 5780-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

Wajishlach

*’Red mij toch uit de hand van mijn broer; uit de hand van Esav-Ezau!’ smeekt aartsvader Ja’akov.
Tweemaal de woorden ‘uit de hand’. Waarom? U hoort een schitterende ‘Jungreis-verklaring’.
De in het gedicht ‘Jigdal’ bezongen - door Rambam-Maimonides geformuleerde – ‘Dertien
Geloofspunten’ komen ter sprake.
Het eerste punt: het geloof in/het wetend inzien dat er een Hogere Macht bestaat.
Uit een publicatie van ‘Wetenschap en Techniek’ citeert rabbijn Vorst uit het artikel ‘Staat het verslag
van de Oerknal in Genesis Eén?’ conclusies van een aantal wetenschappers:
‘Veronderstellen dat er een bovennatuurlijke Schepper bestaat, is dus wel heel aannemelijk.’
‘Complexiteit cel ultieme bewijs voor schepping.’
*Komende dinsdag, 17 december, is het 19 kisleev. Rosj Hasjana van het Chassidisme. Op deze
historische datum namelijk werd Rabbi Sjne’oer Zalman van Liadi - de eerste Chabad-Rebbe, schrijver
o.a. van de klassieker Tanya - vrijgelaten uit Russische gevangenschap.
In zijn cel werd hij bezocht door de tsaar himself(!) en andere hoogwaardigheidsbekleders. ‘Waarom
vraagt G.d aan Adam ‘Ajèkka-Waar ben jij?’ werd hem gevraagd. U hoort een opmerkelijk en
leerzaam antwoord.
Aansluitend wordt u behalve een SJABBAT SJALOM tevens een SJANA TOWA toegewenst…
graag weer tot volgende week!
 

 

Wajeetsee

Wat een Jacobsladder praktisch is, weet bijna iedereen: onderdeel van een emmermolen. Eindeloze aaneenschakeling van elementen met emmers waarmee de bodem van het vaarwater afgegraven kan worden.
U wist dat niet? Nu wel. Maar waar komt deze naam vandaan?
Rabbijn Vorst vertelt over de droom van aartsvader Ja’akov. Deze zag engelen voortdurend naar boven en naar beneden gaan. Een hemelse, profetische openbaring dus hoe vaarwater uitgebaggerd kan worden?
Nee. Natuurlijk niet. De droom was een visioen om ons uit te leggen wat de kracht en het effect van het gebed kan zijn.
Daarover hoort u meer in de aflevering van De PARSCHE-PORSCHE van deze week.
Zoals: ons Sjachariet-Ochtendgebed blijkt uit 2x4 onderdelen te bestaan. 4 delen ‘naar boven’, gevolgd door 4 delen ‘naar beneden’. Met het schitterende en betekenisvolle gedicht Adon Olam als ‘lanceerbasis’.
Een originele uiteenzetting - met filosofische, mystieke en levensbeschouwelijke aspecten - heffen u op en doen u weer neerdalen.
U krijgt een hele Sjabbat om er verder ver reikend en verrijkend over na te denken.
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Toledot


chayee sarah


wayeera


lech lecha


noach

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.