Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Becoekotai

Behar

*Erets Jisraeel staat in de Sidra van deze week in het middelpunt van de belangstelling. Zoals: -1,2,3,4,5,6 jaren en dan het 7e jaar: het Sjemitta-jaar in Erets Jisraeel. 7x7=49 jaar en daarna het 50e jaar: het Joweel-jaar in Erets Jisraeel. Met allerlei regels voor de zorgvuldige omgang met de kedoe’sja-heiligheid van landerijen, akkers en huizen in Erets Jisraeel. Regels door G.d gegeven. Rasjie: ‘Zoals alle door G.d gegeven regels ‘Van Sinai’ stammen!’ *Donderdag 23 mei is het Lag - de 33e dag van de - Ba’omèr, een heel speciale dag op de Joodse kalender. Rabbijn Vorst staat er uitvoerig bij stil. Hij citeert: ’En het was in het 600e levensjaar van Noach.’ Met een verwijzing in het Kabbalistische boek de Zohar naar het jaar 1840 en het begin van nieuwe, diepgaande revolutionair-wetenschappelijke inzichten. Ook exact-wetenschappelijk bleek en blijkt G.d ÉÉN te zijn… Rabbijn Vorst laat u verder proeven aan een andere Kabbalistische tekst – eveneens uit de Zohar - en citeert daarna bewogen zinnen uit het prachtige lied Jedied Nèfesj, dat vaak tijdens de Derde SjabbatMaaltijd op een prachtige melodie wordt gezongen. Zijn ‘S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H’ - wens als volgt besluitend: ‘Zoals Kabbala de ziel is van de Tora, zo is Sjabbat de ziel van de week.’

Emor


Het is Me’ier Tiefenbron die deze woorden - bevelend bijna - uitspreekt; in een konvooi dat tijdens de Israelische bevrijdingsoorlog op weg is naar het belegerde Jeroesjalajiem. Een bijzonder en aangrijpend voorbeeld van Ahawat Jisraeel, opofferende liefde voor een ander. Omertijd immers deze zeven weken! *Omertijd. Omer-Tellen. De dagen. De weken. Eigenlijk moet de mens altijd tellen. Ook de uren. De minuten. Zelfs de seconden. Want tijd is vergankelijk kostbaar. Tijd is niet terug te halen. Rabbijn Vorst vat het als volgt overrompelend samen: ‘Morgen is vandaag gisteren. Voltooid verleden tijd!’ *Toepasselijk: met het oog op morgen. Want de dag na de Sjabbat aan het eind van deze week gaat het Pesach Sjenie zijn. Secondair Pesach. Aandacht daarom voor de diepere betekenis van de beantwoordende Israelische uitdrukking ‘Hakol beSeeder’. *’Lammetje, loop jij zo eenzaam te blaten.‘ De tekst wordt u zo dadelijk voorgelezen. ‘Vroeger, toen mijn moeder z.l. dit prachtige lied op die warmlieve melodie zong – ik zal toen vier, vijf jaar oud zijn geweest – begon ik vaak bij de woorden ‘Hier is geen watertje dat je zoudt lusten’ te huilen. Uit medelijden met dat lammetje. Ergens is dat ook nu nog vaak het geval.’ Rabbijn Vorst citeert zijn column ‘Joodse lammetjes’ in zijn boek ‘Vorst Ontdooit’. Waarom? Omdat het deze Sjabbat 74 jaar geleden is dat zijn moeder, die voor hem dat lied zong, in de beruchte Troebitz-trein van Het Verloren Transport van honger en ontbering bezweek. Zichronà liv’racha! Haar nagedachtenis en de bijbehorende gedachte mogen tot zegen zijn! *Ten slotte ‘Let op uw tellen,’ wordt u geadviseerd. En tevens gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Kedosjiem

*Twee bijzondere dagen aan het eind van deze eerste week in de maand Iejar: Jom Hazikaron – Dag der Dodenherdenking in Israel en Jom Ha’Atsma’oet – Dag van Israels Nationale Onafhankelijkheid.
Gevolgd nu door de Sjabbat Kedo’sjiem met een antwoordende verklaring in de sidra wat betreft het wonderlijke, méér dan drieduizend jaar (!) voortbestaan van het Joodse volk. Namelijk:
‘Kedo’sjiem tiejoe – afgezonderd moeten jullie zijn:
Kadosj = apart in jullie houding t.o.v. Hasjeem (‘verticaal’) en
kadosj = apart in jullie levenswijze t.o.v. de omringende wereld (‘horizontaal’).
Inderdaad, wat betreft het voortbestaan van het Joodse volk geldt de uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist!

Achare Mot

*‘En als het voorbij is, verlang je alweer naar het volgende jaar, naar de volgende keer!’ Zo laat/liet Clara Asscher-Pinkhof het ons in haar Joodse Kinderliedjes weten. Rabbijn Vorst vertelt enthousiast over de vier bijzondere JMW-Jomtovdagen die hij seider-zingend, laainend, chazzenend en vertellend in Lunteren mocht doorbrengen. Volgend jaar weer? Ook u bent van harte welkom! *Lunteren, verwant aan het woord lont? Dan verwijzend naar warmte. Een link wordt gelegd naar de Sidra-Toratekst van deze Sjabbat: ‘Wachaj bahèm – beleef het met vurig enthousiasme!’ U hoort een prachtige uitleg van de beroemde Shelo Hakadosj - Rabbi Jesjaja Halewie Horowitz - in diens boek Sjenee Loechot Haberiet. *De Sidra van deze Sjabbat heet ‘Acharee Mot – Na de dood’. Let wel: op 4 mei deze Sjabbat gelezen. Twee dagen na Jom HaSjoa. Enkele dagen na het gebeuren in de CHaBaD-sjoel in Poway...! ‘Wehie sje’ameda’. Zo reageren. Nog voordat de gewonde rabbijn Yisrael Goldstein naar het ziekenhuis werd gebracht, sprak hij zijn gemeenteleden met deze woorden toe. De tekst van ‘Wehie Sje’ameda’ citerend, de woorden die wij op beide Seideravonden met zoveel emotie hebben gezongen. Rabbijn Vorst staat er heel stil bij stil. Hoe bijzonder! *De maand Niesan gaat eindigen. De maand Iejar gaat beginnen. Alef-Joed-Joed-Reesj. Beginletters van Anie Hasjem Rofe’ècha – Ik, G.d, ben jouw Gezondmaker’. ‘Dat wij dat in lichamelijke en in spirituele vorm mogen ervaren!’ is de wens van rabbijn Vorst. En uiteraard gewenst: ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E ME W O R A C H ! ! !

Pesach

*’Wehiggad’ta lewincha – Vertel het aan je kind!’ Ergens zijn wij allemaal elkaars ouders en elkaars kinderen. Zo ziet rabbijn Vorst het. En dus vertelt hij aan al deze kinderen, van wie hij zich vader voelt, over Pesach. Hij vertelt over verschillende Pesach-vieringen sinds wij - nu 3331 jaar geleden - uit de slavernij in Egypte werden bevrijd. Door G.d – ‘Ik zal zijn, Die Ik zal zijn’. Op wonderbaarlijke wijze. *Pesach-vieringen…?! Vaak wel. Maar vaak ook niet. U hoort erover als u blijft luisteren. Pesach in het Spanje van de Inquisitie en Pesach in een Sovjet-KGB-cel. De Seideravond – 15 nisan/6 april 1974 - van 23 Israelische krijgsgevangenen in de beruchte Syrische Almaza-gevangenis in Damascus. *Baroech Hasjem – G.d zij dank, het kan ook anders. U wordt voor de hele Jom Tov van Pesach - dit jaar op Sjabbat-Vrijdagavond beginnend en een week later op Sjabbat eindigend – gewenst: S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ‘A C H S J A B B A T S J A L O M / C H A G S A M E E ’A C H N O G V E E L J A R E N

Metsora

*Hoe’st mogelijk?! U hoort de vraag en u krijgt een wel heel opmerkelijk antwoord. Geschikt om straks op de Seideravond(en) ter sprake te brengen. Bij de ontmoeting aldaar met onze Arba’a Baniem – Vier Zonen/Dochters. *Het is aanstaande Sjabbat de laatste Sjabbat vóór Pesach. Om verschillende redenen Sjabbat Hagadol genoemd. Er bestaat o.a. een gewoonte op deze bijzondere Sjabbat ‘voortijdig’ een deel van de Hagadah-tekst van Seideravond te lezen. Het is dan ook niet te verwonderen dat rabbijn Vorst u nu een prachtig uitgegeven Hagadah toont. Met een inleiding van de beroemde hoogleraar Prof. Michael Avi-Yonah. U ziet foto’s van mogelijke situeringen in Egypte waar wij 210 jaar vertoefden. Afbeeldingen van Semitische slaven aan het tichelstenen-werk. Een foto van pyramides in Gosjen, de streek waar Aartsvader Ja’akov zich in eerste instantie vestigde. Opnames van plekken, die wij mogelijk tijdens de tocht door de woestijn zijn gepasseerd. Eeuwenoude Egyptische teksten waarin Jeroesjalajiem en Jisraeel worden genoemd! Ook zo herleven de herinneringen aan de slavernij in Egypte, de Bevrijding daaruit en de tocht naar Erets Jisraeel! *Versterkt in de Pesach-stemming gekomen? Ga dan verder met de velerlei voorbereidingen voor de viering van Pesach. Veel succes daarmee! Én natuurlijk gewenst een ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Tazria

*Geen offerdienst meer momenteel. Vrijwillig vasten als alternatief wordt afgeraden. Wat blijft er dan over als middel toch weer dichter bij Hasjem te komen? U hoort een suggestie. Behorend bij de inhoud van de sidra van deze week. *Het is deze Sjabbat de eerste dag van de maand Niesan. Niesan – nissiem – wonderen. Een verhelderend boek wordt u getoond. Geschreven door de bekende Israelische internist Dr. Shlomo Kapach. Met steekhoudende argumenten verklaart hij dat het - doorgaans als bewezen verklaarde - proces van de Evolutie van het Leven exact-wetenschappelijk onwaarschijnlijk is. Hoe oud de wereld is? Ook aan deze vraag wijdt Kapach verhelderend aandacht. Het boek is een aanrader voor de oprechte zoeker naar wetenschappelijk gefundeerde antwoorden. Hopelijk dat het in het Engels zal worden vertaald. In dit kader komt ook de vraag die rabbijn Vorst eens aan professor Paul Rosenblum z.l. – collega van Einstein z.l. – stelde, aan de orde. En uiteraard diens antwoord. (Rosenblum verzocht rabbijn Vorst de groeten zijnerzijds over te brengen aan de beroemde, in Utrecht wonende wiskundige Hans Freudenthal z.l. Dat heeft hij inderdaad gedaan.) Rabbijn Vorst verwijst – zonder zich in de verste verte met Dr. Kapach te willen vergelijken - naar zijn voor tieners en middelbare scholieren geschreven artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’. Op internet te vinden. *In de derde Tora-rol van deze Sjabbat wordt over het systeem van het Joodse jaar gelezen – een maanjaar, rekenend houdend met de zon - en over de viering van het Pesach-feest. Logischerwijs wordt u aansluitend gewenst SJABBAT SJALOM, CHODESJ TOV OEMEWORACH en SUCCES met de PESACH-VOORBEREIDINGEN

Sjeminie


Tsav

Parasjat Tsav 5779-2019 from Mendel Levine on Vimeo.

*Hoe is het (heel toepasselijk) ‘in Hemelsnaam’ mogelijk dat de mens G.ds Sjechiena-Aanwezigheid omlaag in deze wereld kan brengen? Een geschiedenis verteld over Rabbi Ganiena ben Dosa geeft antwoord op deze vraag. En het dezer dagen te leren 37e hoofdstuk in het boek Tanya gaat diepgaand op de boven gestelde vraag in. *Is Poeriem voorbij, dan beginnen wij naar Pesach te verlangen. Tot uitdrukking gebracht in de Pesach-melodie waarmee de laatste zin van de Megillat Esther op Poeriem zingend door rabbijn Vorst besloten wordt. Aansluitend adviseert hij u aan de voorbereidingen voor Pesach te denken: de schoonmaak, de bestellingen (matses vooral) en wie weet uw eventuele reis te boeken en hotel te bespreken. (Al aan Lunteren gedacht?) *Poeriem is deze Sjabbat voorbij. Voor ons is de geschiedenis goed afgelopen. Voor Haman niet. Hij had eigenlijk die dag later een afspraak. Toen de desbetreffende persoon bij Zeerèsj, Hamans vrouw – die nog niet wist wat er met haar man was gebeurd – informeerde of zij misschien wist waar haar man was, antwoordde zij: ‘Ik heb géén idee waar hij uithangt!’ Wij wel…. !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Vayikra

Lir’tsono – Hij moet het willen, het brengen van het offer waartoe hij verplicht is. Zelfs tegen zijn zin in! U hoort een prachtige gedachte als antwoord op deze ogenschijnlijk twee tegenstrijdige aspecten van een offerverplichting. *Het is deze sjabbat Parsjat Zachor. ‘Gedenk wat het volk Amaleek jou heeft aangedaan!’ Op deze Sjabbat, de Sjabbat vóór Poeriem, vervullen wij dit Tora-gebod. O.a. omdat Haman (klop,klop!) tot het volk Amaleek behoorde. *Een tekst op de 2e dag van de 1e maand Adar in het door rabbijn Vorst zo genoemde ‘Chabad-SpreukenBoek’ HAJOM JOM - (niet te verwarren met het boek JOM JOM van dokter Hausdorff z.l.) - leert, dat iedereen heden ten dage in staat is een spiritueel offer te brengen. Van zichzelf! *Omdat het deze Sjabbat de 9e dag van Adar Sjenie is, laat rabbijn Vorst u kennis maken met een oom van zijn vrouw ( en daarmee ook zijn oom): de legendarische Russische ‘verzetsstrijder’ Reb Mendel Futterfas z.l. *Aandacht voor de Vier Mitswot van Poeriem op woensdagavond 20 en donderdag 21 maart: - het 2x luisteren naar het voorlezen van de Megillat Esther - het (laten) brengen van Eet/Drink-Geschenken aan vrienden/vriendinnen - het geld geven aan minstens twee arme personen (digitaal overmaken mag ook naar bijv. een centraal adres) - het deelnemen aan een (ev. zelf verzorgde) speciale feestelijke PoeriemMaaltijd. Liefst met een glaasje wijn erbij. (Een glas mag ook; maar houd rekening met de LeChajiem Bob!) P O E R I E M S A M E E A C H !!! wordt u toegewenst en S J A B B A T S J A L O M !!!

Pekoedé


Vayakheel

Be’tsal’eel en Aholiaw samen geven eensgezind leiding bij de bouw van het Misjkan, de Tabernakel. Met de inspiratiekrachten van Chochma, Tewoena/Bina en Da’at. Dat was 3330 jaar geleden. Maar ook nu moeten wij ernaar streven binnen in ons een spiritueel heiligdom te bouwen. Ook nu nog altijd en opnieuw gebouwd met Chochma, Bina, Da’at, zielskrachten door G.d aan de mens gegeven. *Deze bovengenoemde eensgezindheid, benadrukt rabbijn Vorst, wordt ook aangeduid in de tekst die deze Sjabbat - Parsjat Sjekaliem - uit de tweede Tora-rol wordt gelezen. Iedereen moest een Halve Sjékèl geven; niet meer en niet minder. Want ergens zijn wij allemaal gelijk. *U wilt weten waarom velen op Sjabbatochtend tsjolent eten? Tsjolent, een vóór Sjabbat gekookt mengsel van aardappelen, bonen, ui, vlees of wat moeder de vrouw – of vader de man – verder in de pan investeert? Het wordt u uitgelegd aan de hand van een tekst in de Sidra van deze Sjabbat. *De tweede maand Adar komt eraan. Het gaat straks Poeriem worden. Met het lezen in het begin van de Megillat Esther over het grandioze feest van 180 dagen dat koning Achasjwerosj aanrichtte. Wat eigenlijk was er te vieren? Dat is de vraag. Gevolgd door een antwoord. *Na Poeriem komt Pesach. De vraag wordt gesteld: ‘Waarom zijn wij eigenlijk hals over kop en overhaast uit Egypte weggevlucht?’ U hoort een verbazend en tegelijkertijd diepzinnig antwoord dat de Alter Rebbe in zijn boek Tanya op deze vraag geeft. * Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst. En tevens Een Blije Maand Adar Sjenie, gekenmerkt door een steeds sterker en sterker wordend Marbiem Be-Simcha-Gevoel.

Kie Tiesa

*’Geef een halve sjekèl,’ is G.ds antwoord. Genoeg voor het krijgen van verzoening na de zonde van het Gouden Kalf. Genoeg? Een hálve sjekèl is al genoeg?! Welke antwoorden worden op deze indringende vraag gegeven? U hoort een van de vele verklaringen. *Een verscheidenheid aan onderwerpen komen in de sidra van deze week aan de orde. Maar vooral wordt door rabbijn Vorst stilgestaan bij de Haftara-Profeten-tekst van deze Sjabbat. Daarbij Clara Asscher-Pinkhof z.l. citerend, die in haar feuilleton ‘Immie’el’ het gebeuren bij de berg Karmel zo aangrijpend beschreef. U kunt het desgewenst deels nalezen in het boek ‘Joods Oud en Nieuw’, vanaf blz. 101 e.v. *Eerlijk toegeven: ‘Hebt u ook dezelfde, begrijpelijke maar toch domme, vergissing gemaakt? Dezelfde vergissing die uw PoeriemVrouwtje maakte?’ Het is rabbijn Vorst die u deze vraag stelt. Blijf dus/toch luisteren! Of click naar Tora World Holland en daarna naar Poeriem Katan. Echt kom’ies! Aansluitend raadt hij u aan ook de komende dagen van de maanden Adar Rie’sjon en Adar Sjenie blij en blijer te maken. In het kader van ‘marbiem besimcha’. En tot slot wordt u traditioneel gewenst: !!! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H !!!

Tetsave


*Belletjes. En bolletjes. In de vorm van granaatappeltjes. Aan de onderrand van de mantel van de KoheenGadol-HogePriester. Waartoe dienden die versierseltjes? U hoort een prachtig antwoord. Bemoedigend ook. *Het is 7 Adar wanneer de film van deze week wordt opgenomen. Een bijzondere datum. Het is de geboortedag van Mosje Rabbeenoe en diens dag van overlijden 120 jaar later. Het bijzondere getal van 613 wordt hierbij genoemd. Waarom? U hoort een interessant antwoord. *Deze dag – 7 Adar - is ook de ‘sterf’-dag in Sobibor van Opperrabbijn Mosje Jitschak van Gelder en diens vrouw Lea. Hun kleinzoon, rabbijn Mosje Jitschak Vorst, citeert een deel van een artikel dat zijn grootvader schreef: ‘MILDDADIGHEID – WELDADIGHEID’ en dat hij opnam in zijn boek ‘Joods Oud en Nieuw’. *Toch is Adar ook een maand van ‘marbiem besimcha – blijer, steeds blijer’. U hoort een ‘wetenschappelijke’ verklaring waar evolutionair de dubbele lach vandaan komt. Je lacht je dubbel. Maar het is tegelijkertijd - exact-wetenschappelijk gezien - om te huilen… En wat te denken van een zoon in India die een rechtszaak tegen zijn moeder is begonnen. Waarom? Omdat zijn ouders hem indertijd hebben doen geboren worden. Tegen zijn zin in. Hij heeft er niet om gevraagd. (Tussen haakjes: dit is géén Adar-Poeriem-Grap!) Rabbijn Vorst geeft lachend commentaar, suggesties en wenst u in dezelfde ‘marbiem besimcha sfeer’ ! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !


www.chabadamsterdamsouth.com 

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.