Printed from Chabad.nl

De Parasja met Rabbijn Vorst

Parasjat Noach

 

Haazienoe

Nietstawiem Vayelech

*Woensdag 5 september is het 25 Elloel, terugrekenend de eerste dag van de Schepping.
Dus ook de eerste dag van de G.dsWonderen.
Rabbijn Vorst vraagt zichzelf en u aansluitend af, of zijn gehoorapparaat een G.dsWonder is.
Blijf dus luisteren naar zijn originele antwoord.
*De sidra Nitsawiem wordt gelezen op 28 Elloel.
28 wordt in Ivriet-Hebreeuwse letters aangegeven met de letters kaf-chet, wat tegelijkertijd kracht betekent.
Dus: attem ni’tsawiem koelechem – jullie staan op Rosj Hasjana ‘stevig en krachtig’!
Maar het moet niet statisch zijn. Dus lezen wij op de eerste Sjabbat van het nieuwe jaar Wajeelèch. En dat betekent ‘gaan’. Dynamisch dus!
*Alle goede wensen volgen:
SJABBAT SJALOM voor de laatste Sjabbat van het jaar!
SJANA TOWA OEMETOEKA en GOED JOMTOV voor Rosj Hasjana!!
en opnieuw SJABBAT SJALOM voor de eerste Sjabbat in het nieuwe jaar!!!
Extra:
- U wordt weer verwezen naar het Poeriemvrouwtje, dat enthousiast alle Joodse feestdagen viert. Met vrolijke wijsjes op de melodie van ‘O, het was een wonder’ en met lichtvoetige informatie, geschikt [niet] alléén voor kinderen.
- Beklim opnieuw de Evolutie-Eiffeltoren voor een gevoelig gesprek met het 5VWO-meisje Elsje.

Kie Tavo

*Bikoeriem-Eerstelingen. De eerste vruchten van het jaar worden naar het Beeth Hamikdasj, de Tempel, gebracht. Een gewijde, maar tegelijkertijd vrolijke procedure met heel positieve gevolgen; zo legt Rambam-Maimonides uit.
*Zo’n lelijk portret heb ik nog nooit gezien!’ laat een vrouw bij een bezoek in een museum aan haar man weten.
En zo komt rabbijn Vorst over een aantal buitengewone G.dsWonderen te spreken, die zo gewoon zijn dat wij er meestal niet bij stilstaan.
En dat alles in het kader van onze voorbereidingen in de maand Elloel met het oog op het komende nieuwe jaar.
*U wordt de derde parasja van de sidra van deze Sjabbat in vertaling voorgelezen. Wow!
Gevolgd door inspirerende gedachten in de tekst van mizmor-psalm 27, die door velen toepasselijk in de maanden Elloel en Tisjri wordt uitgesproken.
Een oproep: Laat de Sjofar-tonen tot u spreken!
Een S J A B B A T S J A L O M wordt u toegewenst.
En een K E T I E W A W A C H A T I E M A T O W A L E’S J A NA T O W A O E M E T O E K A.
Een G O E D en Z O E T J A A R ! ! !

Kie Teetsee


Sjoftiem

 

RE’EE 5778/2018

*Het is deze Sjabbat niet alleen de eerste dag van Rosj Chodesj Elloel, maar ook de laatste dag van de maand Av. De maand met als dieptepunt Tisj’a Be’av; de maand met het sterke verlangen naar de komst van de Masjieach.
De Masjieach is op het moment van het schrijven van deze tekst nog steeds niet gekomen. Kunnen wij daaraan iets doen? Antwoord op deze klemmende vraag volgt.
*Rabbijn Vorst legt een link tussen de eerste en de laatste zin van de Sidra van deze Sjabbat. En verbind daaraan de woorden uit de reguliere Haftara-Profetentekst van Re’ee: ‘Wechol banajich limoedee Hasjeem, weraav sjelom banajich – Als je kinderen G.ds-leerlingen zijn, zal de vrede van je kinderen groot zijn.’
Daarvoor is goede Joodse opvoeding nodig. Plus goed Joods onderwijs en een Jóódse benadering hoe met wetenschappelijke theorieen om te gaan. Uiteraard brengt rabbijn Vorst zijn stokpaardje ter sprake: de Theorie van Ongerichte Evolutie. [click naar Rabbijn Vorst en de Evolutie van de Eiffeltoren]
In empathische educatie was de onlangs overleden Rav Steinman z.ts.l een inspirerend voorbeeld. Blijf luisteren naar ‘Drie snoepjes voor drie fout beantwoorde vragen’.
*Traditionele wensen volgen: voor de komende Sjabbat, voor de maand Elloel en voor de deze Sjabbat beginnende VeertigDagen-Periode die op Jom Kipoer met volledige vergiffenis eindigt.
graag tot de volgende week op chabad.nl/rabbijnvorst

Ekev

 *Dawwenen - vroeger werd het ‘oren’ genoemd (van ‘ora et lebora’) - bidden. Waar eigenlijk in de Tora staat het voorschrift om gebeden uit te spreken?

Rambam-Maimonides geeft antwoord. En spreekt er uitvoerig over. U hoort daarvan een beginnetje.
*’Om u te doen weten, dat de mensch niet van het brood alleen leeft, maar van alles, wat uit de mond des Eeuwigen komt, de mensch kan leven.’
Zo vertaalt Opperrabbijn Onderwijzer z.l. in zijn beroemde en nog steeds gebruikte Choemasj-uitgave een tekst uit de sidra van deze week. 
Maar nu de vraag: ‘Heeft G.d een mond?!’ 
Het antwoord is ‘Ja en nee.’ 
Rabbijn Vorst gaat hier verder op in. Hij staat bevlogen stil bij de reeks aansluitende G.dsWonderen waardoor wij in staat zijn om te kunnen Denken-Spreken-Horen-Herinneren. 
Zijn logische conclusie is dan ook dat wij dit wonderlijke, door G.d aan ons gegeven spraakvermogen positief moeten gebruiken. In onze onderlinge relaties; hoe wij positief mét elkaar en óver elkaar moeten spreken. 
En in onze relatie tot Hasjeem; wanneer wij - door van deze bovengenoemde G.dsWonderen gebruik te maken - in gebeden en in Tora-leren ons met G.d verinnigen. 
Als wij hieraan voldoen is het zeker dat het gaat worden een 
S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! ! 

Va'etchanan

*Ná de Droevige Drie Weken, ná de Treurige Negen Dagen, ná de Vastendag van Tisj’a Be’av, ná het Aanbijten om 23 uur ’s nachts, kijkt rabbijn Vorst bij het ontbijt de volgende ochtend beschouwend terug naar gisteren.
Een toch wel indringende filosofische gedachte betreffende ‘Hajom oeMachar - Vandaag en Morgen’ in de Sidra van deze week.
*27 jaar geleden. De nu 40-jarige zoon Menachem Jisraeel wordt op vrijdag 8 av barmitswa en de dag daarna, op Sjabbat Chazon, voor het eerst voor de Tora opgeroepen.
Ma nisjtanna, waarom wilde rabbijn Vorst bij uitzondering zijn zoon zélf oproepen? U hoort een wel heel bijzondere uitleg.
*De maand wordt nu niet langer alleen Av genoemd, maar Menachem-Av. Trooster van de Vader. En tegelijkertijd Vader Die troost. Dat beide vertalingen in vervulling mogen gaan. Het is een extra wens voor een troostvolle
! ! ! S J A B B A T S J A L O M O E M E W O R A C H ! ! !

Devariem


*Opnieuw en nog een derde keer opnieuw een prachtig nieuw kostuumpje voor je zoontje kopen als hij het toch maar vies maakt…?

Een prachtige en moedgevende parabel uit de mond van de legendarische Rabbi Levi Jitschak van Barditsjev.

Daarmee uitleggend waarom de Sjabbat vóór de Vastendag van Tisj’a Beáv  [de vastendag die herinnert aan de verwoesting van beide Tempels in Jeroesjalajiem] Sjabbat Chazon =Sjabbat van het Visioen wordt genoemd.

*Verlangend naar de komst van de Masjieach. Een vraag: dat zal een bij uitstek revolutionair gebeuren zijn. Wat moeten/mogen wij ons daarbij voorstellen?

Aan het einde van zijn 14-delig wetboek Jad Hachazaka-Misjnee Tora geeft Rambam-Maimonides antwoord op deze vraag. In theorie.

*In theorie. O.K. Maar praktisch willen wij dat alles meemaken!

De tijd is er rijp voor. Zoals het land naar regen smacht na een te lange periode van grote droogte. Met andere woorden: met G.ds hulp en besluit tot ziens aanstaande zondag bij het Beet Hamikdasj Ha’sjelie’sjie – de Derde Tempel in Jeroesjalajiem na de komst van de Masjieach!

                                                                             Be there!!!!!!!!

           ! ! !   S J A B B A T   S J A L O M   en indien toch nodig   E E N   G E Z O N D E   A A N B I J T   !!!

 

NB. De opname voor deze parasja werd al enkele weken geleden gemaakt. Dat Frankrijk wereldkampioen zou worden, was toen uiteraard niet bekend. Ook was niet bekend wie de andere finalist zou zijn. Het werd Kroatie, ook wel met een C geschreven: Croatie.

Welnu: Croatie verloor, maar Creatio gaat nooit verloren: CREATIO EX NIHILO

 

Matos Masee

 

*Wij staan in de Tora-tekst van deze week bij de grens van Èrèts Hakodèsj = het Heilige Land. Wat wordt daar van ons verwacht?

De Rebbe beantwoordt deze vraag in een brief, die hij schreef aan de bemanning van een Israelisch marineschip, dat een bezoek aan de Verenigde Staten bracht.

*Deze Sjabbat, 2 Av, is het de jaartijddag van de geliefde Rotterdamse Opperrabbijn Rabbi Levie Vorst z.l.

Rabbijn Vorst schetst zijn vader als een bijzonder milde persoonlijkheid, tegelijkertijd beginselvast, en liefde-ahawa uitstralend naar iedereen.

Steeds meer raakt zoonlief ervan doordrongen wat een zeer bijzonder persoon zijn vader is geweest. Ontroerend.

*Waarom wordt juist deze Sjabbat in de sidra de datum genoemd waarop de Koheen Gadol-Hogepriester Aharon is overleden? Antwoord volgt.

Ook de overlijdensdatum 5 Av van de grote Kabbalist Rabbi Jitschak Loerja uit Tsefat-Safed wordt in dit verband vermeld.

*In deze PARSCHE-PORSCHE-aflevering gaat het WK opnieuw niet aan rabbijn Vorst onbesproken voorbij. Aanstaande zondag immers zullen miljarden aardbewoners voor de buis gaan zitten om naar de finale van het WK te kijken. Wat zal het niet schitterend zijn wanneer daar plotseling ten overstaande van de hele wereldbevolking de Masjieach de grasmat komt oplopen …

’!!!!!!!! GO-AL !!!!!!!!’, zal het binnen en buiten het stadion klinken. ‘Baroech atta Hasjeem GO-AL JISRAEEL – Geprezen U, Gd, voor de GE’OELA=Verlossing van het Joodse volk en daarmee de hele wereldbevolking!’

Parasjat Pinchos

*Rabbijn Vorst: ‘Het is maar goed dat Nederland niet meedoet aan het WK. Wat ging er eigenlijk vier jaar geleden mis?’ 
Toch een beetje lachen in de Drie Droevige Weken.
*Ultrarechts. Dat is een scheldwoord, waarmee de scheldende spreker zichzelf diskwalificeert. Beginselvast is het juiste woord. Daar staat rabbijn Vorst bij stil. 
*Waarom vertelt de Tora ons dat Pinechas niet alleen de zoon van El’azar was, maar tevens de kleinzoon van Aharon? Wij weten immers al lang dat El’azar een zoon van Aharon is. En Pinechas dus een kleinzoon van Aharon is.
Goede vraag; u hoort een ogen openend antwoord. Toepasselijk in deze Drie Droevige Weken.
*De goede wensen voor de komende dagen en de komende maand Av worden actueel in voetbaltermen geformuleerd:
- houd altijd het doel voor ogen
- zorg er voor niet buiten spel te staan
- speel niet egoistisch; samen spelen
- G margin: 0px 0px 1.25rem; letter-spacing: 0.01rem;Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 0.875rem; color: rgb(26, 46, 59); max-width: 44rem; line-height: 1.42857; background-color: rgb(255, 255, 255);">!!! S J A B B A T S J A L O M en C H O D E S J T O V !!!

Een Vloekende Profeet met een Babbelende Ezel

BALAK

Een Vloekende Profeet met een Babbelende Ezel

Het Joodse volk staat klaar om Israel binnen te trekken. Ze moeten alleen nog twee landen doorkruisen. Edom en Moav, maar deze landen laten het Joodse volk niet passeren. Israel moet omlopen. Ze trekken naar het oosten en vervolgens langs Edom en Moav richting het noorden. Ze zullen hun entree maken in Israel via de oostelijke grens tegenover Jericho. Ze vallen noch Edom noch Moav aan. Deze landen horen niet bij Israel en het Joodse volk weet nu onderhand uit ervaring dat zij zonder G-d’s bescherming geen schijn van kans hebben. Anderzijds zijn Edom en Moav ook niet bang want ze denken dat het Joodse volk alleen Kanaän in beslag gaat nemen, het land ten westen van de Yarden. Everybody happy… het Joodse volk trekt verder noordwaarts.

Nu zit het land van Sichon in de weg. Ook zij weigeren toegang tot het Joodse volk. Zij worden namelijk betaald door de Kanaänieten om hun land te beschermen. Maar nu ligt het anders. Hoewel het land van Sichon ten oosten van de Yarden ligt wordt dat wel een erfdeel van het Joodse volk. Het is al meteen oorlog! Sichon, met zijn enorme leger en al zijn macht en kracht wordt verslaan. Aan de Israelische kant is er geen enkel slachtoffer!

Nog verder naar het noorden komt Og, koning van Bashan ons volk tegemoet. Hij heeft zijn hele leger paraat maar Israel is sterker en verslaat Og. Israel neemt het land van Sichon en Og in beslag.

 

En nu begint onze parasha met een koning van Moav, die Balak heet en die het heel benauwd krijgt wanneer hij hoort dat Israel toch landen in beslag heeft genomen die ten oosten van de Yarden liggen. Israel heeft de grote machten van Sichon en Og zomaar verslaan. Aan de Israelische kant viel geen enkel slachtoffer, hetgeen niet bepaald een kalmerend effect heeft op de Moabitische koning!

Maar wacht eens even. Is Moav dat ook ten oosten van de Yarden ligt nog wel veilig? Als Israel toch landen veroverd heeft aan de oostelijke kant van de Yarden, waarom dan ook niet Moav? Balak werd er helemaal misselijk van (Bamidbar 22-3). Hij denkt diep na, overlegt met zijn buurland Midian, en beseft dat zelfs de enorme krachtige landen van Sichon en Og zo gemakkelijk door Israel verslaan werden.

Wat nu? Balak is wel zo slim om niet op een militaire defensie te rekenen. Het is namelijk overduidelijk dat G-d het Joodse volk helpt. Hun overmacht hebben zij niet te danken aan militaire kracht. Hij moet iets anders verzinnen om het Joodse volk te verslaan. Nu had hij natuurlijk op het nieuws gehoord wat voor een soort volk die Joden waren. Dat ze zo spiritueel waren en heel veel lernden en dawenden (bidden). De kracht van het Joodse volk ligt duidelijk in hun mond, in wat ze zeggen. En daar gaan we hun mee verslaan, dacht deze slimme koning. En nu komt het. Balak neemt een profeet uit Midian in dienst om een karweitje voor hem op te lossen. Hij heet Bilam en hij gaat de Endlösung voor Balak uitvoeren.

De profeet Bilam wordt erbij gehaald. Balak’s ambassadeurs bezoeken hem. Het doel is duidelijk. Bilam wordt in dienst genomen om het Joode volk te vervloeken. Hij is daar zeer ervaren mee en heeft met zijn vervloekingen al meerdere successen weten te boeken. Zo zie je maar weer; ook in de niet-Joodse wereld bestaan spirituele krachten. Toch moet deze niet-joodse profeet eerst in consult met G-d gaan. Bilam is ervan bewust dat zonder G-d’s toestemming hem niets zal lukken. Inspiratie kan met deze profeet uitsluitend ’s nachts. De delegatie blijft overnachten. In de nacht verbiedt Hashem aan Bilam om het Joodse volk te vervloeken. Zelfs zegenen mag niet. Ze zijn immers al gezegend! Einde oefening en de delegatie vertrekt huiswaarts.

Maar Balak is er nog niet klaar mee. De veiligheid van zijn hele land staat in het geding. Hij denkt zo: ”Laat ik wat hogere pieten naar Bilam sturen en het salaris wat aantrekkelijker maken”. Zo gezegd, zo gedaan. De grootste en hoogste ministers van het land komen bij niemand anders op bezoek dan Bilam om hem te smeken om het Joodse volk te vloeken. Bilam vraagt Hashem weer en nu mag het wel op voorwaarde dat Bilam alleen zegt wat G-d toelaat. “Nou dat zien we nog wel” denkt Bilam.

Wat vreemd. Eerst mocht Bilam niet mee met de afgevaardigden van Balak en nu mag het wel? Is G-d van mening veranderd? Maar G-d verandert nooit van mening want dan zou G-d in één van de twee instanties zich “vergist” hebben. Niet alleen dat, maar nadat G-d Bilam toestemming heeft gegeven om met de tweede delegatie mee te gaan wordt Hij alsnog kwaad op hem! Waarom de boosheid als G-d hem toch toestemming had gegeven? Vervolgens biedt Bilam aan om terug te gaan, maar G-d zegt dat Bilam toch maar moet gaan. Nee, ja, nee, ja? Heeft G-d twijfels? Onmogelijk. Hij is volmaakt en fluctueert nooit. Het zijn de omstandigheden die wijzigen waardoor G-d Zijn respons aanpast.

Terug naar Bilam de profeet. Hij pakt zijn ezelin en samen met de hoogwaardigheidsbekleders van Balak gaat hij op weg. Hij is de machtigste meest arrogante man op aarde. Hij gaat het opnemen tegen de nieuwste superpower, Israel genaamd. Hij gaat de grootste profeet aller tijden, Moshe overstijgen. Hij gaat Hashem weten te “omzeilen” en gauw in een moment van G-d’s onoplettendheid als het ware, het Joodse volk vervloeken. Hoe is het mogelijk? Wat een arrogantie! Wat een verbeelding en verwaandheid!

Maar G-d heeft hele andere plannen. Hij denkt zo; laat nu eens een niet-Joodse profeet het Joodse volk zegenen. Joden zijn altijd zich aan het verontschuldigen en doen alsof zij een volk zijn net zoals elk ander volk. Niets is minder waar. “Een volk van priester en een heilig volk” zijn zij. Als het Joodse volk zelf niet wilt geloven hoe speciaal ze zijn, laat ze dat dan van een ander horen! Bovendien als je complimenten van een vriend krijgt weet je nooit of ze eerlijk bedoeld zijn. Daarentegen als je grootste vijand je gaat loven, dan weet je al meteen wat het waard is.

En zo zien wij dat Bilam uiteindelijk de mooiste complimenten aan het Joodse volk gaat geven. De grootste profetieën zullen straks uit zijn mond komen. Prachtige verzen en gedichten gaat hij uitspreken. Hij gaat zelfs de komst van Mashiach voorspellen. Één zin uit zijn zegen staat zelfs in het dagelijkse ochtendgebed. En dit alles uit de mond van één van de grootste Jodenhater die de geschiedenis ooit gekend.

G-d koos ervoor dat deze prachtige teksten door de mond van een niet Joodse profeet zouden komen. Maar alvorens dit mogelijk gaat zijn, zal deze profeet eerst van zijn hoogmoed moeten afstappen en een metamorfose moeten ondergaan. Het is namelijk alleen mogelijk om G-d’s woord te ontvangen als men zeer bescheiden is. Op een of andere manier gaat Hashem Bilam tot bescheidenheid brengen en dit alles door een vervoermiddel. Niet een eend of een Jaguar, maar een ezelin. En zo gaat Bilam onderweg met alle VIP’s van de regio. G-d is woedend op hem. Hoe durft hij aan te dringen en G-d een tweede keer te vragen. Maar in de Talmoed (Makot 10b) staat

בדרך שאדם רוצה לילך בה, מוליכין אותו

In de weg die een mens wil inslaan, daarin wordt hij geleid.

G-d heeft Bilam de eerste keer geen toestemming gegeven, maar Bilam drong aan. G-d wilde Bilam beschermen tegen zijn eigen val, maar het is moeilijk om “nee” te horen. Op aandringen van Bilam krijgt hij bij de tweede delegatie toestemming om mee te gaan, maar op voorwaarde dat hij alleen zal uitspreken wat G-d hem toelaat. Maar Bilam is helemaal niet van plan om zich aan voorwaarden te houden. Hij gaat en denkt in zijn verwaandheid tegen G-d’s wil in te kunnen gaan. Dat is de reden waarom G-d woedend op hem is, hoewel Hij hem toestemming had gegeven. G-d probeert onderweg om ervoor te zorgen dat Bilam zijn GPS opnieuw in gaat stellen en zijn route gaat aanpassen. Maar Bilam, zoals ieder ander mens zal uiteindelijk zelf moeten kiezen welk pad hij inslaat.

G-d wil zo graag dat zelfs deze Bilam tot inkeer komt. Daartoe had Hij reeds 2488 jaren eerder, voorbereidingen voor getroffen. Zo vertelt ons Spreuken der Vaderen: het was de zesde dag van de schepping. De hele wereld was geschapen. Alles stond klaar en de Shabbat kon beginnen. Maar nee, stop, nog even, terwijl het al schemerde, moesten er nog gauw enkele details aan de schepping toegevoegd worden o.a. de mond van de ezelin….

Een ezelin van het grootste kaliber, het trouwe dier van Bilam. Deze ezelin is een belangrijk detail in het verhaal; op het moment dat Bilam door een smalle plek trekt, stopt het dier ineens. Ze weigert verder te gaan omdat zij een engel ziet die de weg verspert. Bilam ziet de engel niet en wordt woedend op het dier en slaat het! De ezelin opent haar mond en begint te spreken: “Wat heb ik tegen jou gedaan dat je mij al drie keer slaat?”. “Jij hebt mij beschaamd” zegt Bilam tegen het dier ”als ik een zwaard had zou ik jou nu doden”

Wat een afgang voor Bilam. Hij claimt een heel volk met zijn woorden te kunnen uitroeien, maar voor zijn ezelin moet er een zwaard aan te pas komen! Uiteindelijk ziet Bilam de engel en beseft dat zijn tomtom een reset nodig heeft. Hij vraagt de engel of hij maar niet beter terug naar huis moet gaan. Maar nu dat Bilam vernederd is mag hij zijn reis voortzetten. Zijn vernedering maakt het nu mogelijk dat de zegens die voor het Joodse volk bestemd zijn via zijn mond uitgesproken kunnen worden.

Bilam was als een gieter afgegaan. Hij zou toch Moshe in profetie verslaan! Hij zou toch krachtiger zijn dan Sichon en Og. Hij zou G-d toch te slim af zijn. Maar nu blijkt dat hij niet eens controle heeft over zijn eigen ezelin. Bilam ziet niet eens de engel, maar de ezelin wel! Die weigert verder te lopen. Wat een afgang! Vooral met al die VIP’s naast hem. Daarom mocht Bilam de eerste keer niet gaan en de tweede keer wel. De tweede delegatie bestond namelijk uit veel belangrijkere mensen waardoor de schaamte en afgang van Bilam nog groter was. G-d was dus niet van mening veranderd, maar de situatie was anders!

Bilam schaamt zich diep. Zijn arrogantie is weg gekruimeld.

Nu dat hij helemaal van zijn trots af is, kan hij verder gaan. Nu heeft hij weer toestemming om zijn reis voort te zetten. Hij zal het Joodse volk loven en zegenen. Nu kan het G-ddelijke woord pas uit zijn keel voortkomen. Nu is Bilam geschikt om als doorgeefluik te functioneren voor G-d’s woord. Wil je Hashem heel dichtbij je houden? Gooi je trots en arrogantie weg.

מה־טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל (Bamidbar 24-5)

Bilam zegt en zo zeggen wij elke ochtend: “Yakov, wat zijn jullie tenten goed en Yisrael jullie woningen”. Of je nu een Yakov Jood bent en jezelf sporadisch (als een tent) met het jodendom bezighoudt of je bent een Yisrael en je leeft constant (als een woning) met het Joodse gevoel, “Wat is het toch (allebei) goed!”

Shabbat shalom!

Bracha Heintz

Gebaseerd op lessen van

Rav YY Jacobson

Parasjat Balak

*‘In wat voor wereld leven wij in hemelsnaam?!’ vraagt rabbijn Vorst zich bijna radeloos af. Hij is terecht kapot van miss-standen e.d. in de zgn. moderne maatschappij. Maar de moed opgeven is er niet bij. U hoort waarom.
*Aanstaande zondag gaan de zgn. Drie Weken beginnen. Met getemperde vrolijkheid. Voorbeelden volgen.
* ‘Zo een schoonzoon zal ik daar niet vinden!’ verklaarde de Rebbe Rayats z.ts.l. 91 jaar geleden tegenover de Communistische autoriteiten.
Dat bleek te kloppen. Luister maar naar wat R. Meshulam Weiss over zichzelf en over zijn vrouw vertelt. Ongelooflijk!
* Ook aan de buis gekluisterd? Schreeuwt u het ook uit bij wéér een goal van uw favoriete team: ‘GOAL!!!’?
G-O-A-L. Zeker twee keer iedere dag, ’s avonds en ’s ochtends, schreeuwen wij het uit: ‘GOAL!’
Waar? In ons tefilla-gebed: ‘Baroech atta Ha’sjeem, GO-AL JISRA’EEL! VERLOS JISRA’EEL. Verlos het Joodse volk! En daarmee de hele wereld!’
Met deze GOAL-wens voor de GE’OELA-verlossing plus de traditionele S J A B B A T S J A L O M wens besluit rabbijn Vorstzijn zijn wekelijkse PARSCHE-PORSCHE.

Choekat: Twee Slangen, Twee Visies.

Twee Slangen, Twee Visies.

Het Joodse volk heeft in de woestijn een enorme omweg gemaakt, die 39 jaar geduurd heeft. Het volk staat nu wederom aan de zuidelijke grens van Israel, klaar om eindelijk het doel van hun lange trektocht te bereiken: Israel!

Moshe, Aharon en diens zoon Elazar klimmen een berg op, waar een grot met daarin een graf op Aharon wacht.  Aharon overlijdt. Moshe en Elazar dalen van de berg af en het volk vraagt waar Aharon is. Hij is naar een andere wereld heengegaan antwoordt Moshe, maar het Joodse volk beschuldigt Moshe van zijn overlijden. G-d is niet blij met dit verwijt en straft het Joodse volk door een vijand te sturen. Het is niemand anders dan Amalek zelf. Het zal de eerste keer niet zijn dat deze antisemiet zijn kop opsteekt en helaas niet de laatste keer. Hoe dan ook, Amalek kreeg te horen dat het Joodse volk niet meer door G-d beschermd was. De ere wolken die 40 jaar lang in Aharon’s verdienste om het Joodse volk heen zweefden waren er niet meer. Aharon was overleden.

Amalek wilde al lang het Joodse volk aanvallen. Nu dat de ere wolken verdwenen zijn, ziet hij zijn kans. Het Joodse volk is bijzonder angstig, neemt de benen en loopt uiteindelijk kilometers terug in de richting van Egypte.

De Levieten proberen de terugreis te stoppen; er ontstaat een burgeroorlog met sterfgevallen aan alle kanten. Toch lukt het de Levieten om uiteindelijk het hele volk weer in de goede richting te krijgen.

Amalek is verslaan en het Joodse volk komt terug en staat wederom klaar om de kortste weg naar Israel te nemen. Dit houdt in dat ze het land van Edom moeten doorkruisen, maar de Edomieten weigeren toegang. Het Joodse volk moet noodgedwongen wederom een detour maken, deze keer om Edom heen.

De ene moeilijkheid en teleurstelling komt na de andere. Het is te veel voor ze en ze kunnen er niet meer tegen. En ja hoor, daar gaan we weer. Een hoop klachten en ongenoegen wordt geuit naar G-d en naar Moshe: “Waarom hebben jullie ons uit Egypte gehaald om in de woestijn te sterven? We stonden op het punt om Israel binnen te gaan en nu moeten wij weer een omweg maken, weer de woestijn in, weer datzelfde lichte brood eten. We hebben geen normaal voedsel om te eten, alleen manna. We hebben geen gewoon water om te drinken, alleen één of andere mobiele waterbron” (Bamidbar 21-5).  Foute boel al die kwaadsprekerij, vooral als je nagaat dat het manna naar iedereen z’n wens smaakte. Had je zin in biefstuk, dan smaakte het naar biefstuk. Had je zin in pizza of ijs of wat dan ook, het manna smaakte precies naar hetgeen je verlangde.

G-d zei: “Laat de slang die kwaad heeft gesproken in Gan Eden nu het volk straffen dat over Mij kwaadspreekt. Laat de slang, die wat hij ook eet, altijd hetzelfde smaakt, het volk straffen dat elke smaak kan kiezen en proeven in dat ene voedsel, het manna.

Giftige slangen en andere wilde dieren kwamen de mensen bijten en een groot aantal onder hen stierf. Het volk kwam naar Moshe toe en erkende verkeerd gesproken te hebben tegen G-d en tegen Moshe. Dawen voor ons dat Hij de slangen van ons verwijdert. Moshe heeft ze vergeven en voor ze gedawened.

Moshe moest van G-d een slang maken en die op een stok zetten. Als men ernaar zou kijken dan zou men van de beet genezen en leven. En zo geschiedde: Moshe maakte een slang van koper (Nachash is het Hebreeuwse woord voor slang en heeft dezelfde letters als nechoshet=koper). De zieken keken omhoog naar de koperen slang en genazen.

Kan een slang een mens genezen? vraagt Rashi. Onze geleerden vertellen ons dat het niet de slang was die genezing bracht, maar het omhoog kijken naar de hemel, het nadenken over onze Hemelse Vader.

Vreemd! Als G-d de Genezer is, waarom moet er dan een slang aan te pas komen? Zo wordt de vraag in de Talmoed gesteld: het is misleidend. Men zou heel gauw kunnen denken dat de slang geneest, maar nee, het is het naar boven kijken, jezelf verbinden met iets hoger, je relatie met G-d verbeteren. G-d is diegenen die de giftige slang heeft geschapen. Het is G-d’s wil of hij wel of niet bijt en het is G-d die jou ervan kan genezen.

Deze koperen slang is 700 jaar lang bewaard gebleven als getuige tot dit wonderbaarlijk gebeuren. Eeuwen later begon men echter G-ddelijke krachten aan de koperen slang toe te kennen. Toen het een afgod werd, heeft koning Chizkijahoe de koperen slang vernietigd.

Blijft de vraag waarom een slang? Waarom een beeld? Wat misleidend terwijl wij zo gewaarschuwd worden tegen het dienen van afgoden! En hoe zou de slang die juist de oorzaak van het probleem was ook de oplossing kunnen bieden?

Slangen kruipen overal. Ze bijten en laten giftige sporen achter.

Er bestaan vele soorten slangen in ons leven.

Ben jij ooit in jouw leven vergiftigd geweest door allerlei moeilijkheden, frustraties en problemen? Heeft misschien iemand die jij vertrouwde jou daarna bedrogen?  Ben jij kapot gemaakt door een gemene leerkracht in jouw schoolcarrière of een medeleerling die jouw jeugd verwoest heeft door pesten? Doet je baas steeds vervelend op je werk? Heb jij er genoeg van en voel je je ontmoedigd? Vraag jij je af waarom lijden überhaupt in deze wereld noodzakelijk is?

Hoe gaan mensen met hun kleine en gigantische vergiftigingen om?

 עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל־נֵס

Bamidbar 21-8

"Maak een slang en zet hem op een stok"

Het woord נֵס, betekent niet alleenmaar stok, maar ook uitdaging en verheffing.

Als je een probleem hebt, kun je het ontvluchten. Dat is één manier om het voor jezelf op te lossen.

Je kunt er ook voor kiezen om naar het probleem te kijken.

G-d biedt de mensen, die door een slang vergiftigd zijn, om juist naar die slang te kijken, op één heel belangrijke voorwaarde en dat is dat ze naar boven toe kijken. Want ziet U, er zijn twee slangen: de slang hier beneden die gebeten heeft en de slang daarboven die genezing brengt.

De slang boven biedt een inzicht. De slang beneden vertegenwoordigt slechts gif en ellende, maar als je van boven kijkt en je verdiept je in de oorsprong van alle ellende, dan kun je genezing bewerkstelligen. Wij geloven in één G-d, de Schepper van alle leuke zaken en de Schepper van de moeilijkheden, vergiftigingen en teleurstellingen. Kijk je naar de slang beneden dan zie je alleen maar ellende en pessimisme. Kijk je naar de slang boven dan realiseer je je dat elke beproeving in je leven jou uiteindelijk sterker heeft gemaakt. Natuurlijk protesteren wij tegen alles wat ons tegenstaat. Toch waren wij niet geweest wat we nu zijn als wij niet alle beproevingen hadden doorstaan die G-d op ons pad heeft gelegd. Wanner het jou lukt om jouw probleem van bovenuit te aanschouwen dan zullen je moeilijkheden niet verdwijnen, maar dan zal wel veranderen de manier hoe je ze beleeft. In elke beproeving zit namelijk een bron van vernieuwing. Elke crisis heeft in zich het pad naar een nieuwe ontdekking in jezelf.

Velen van ons weten dit uit ervaring. We maken situaties mee die zeer pijnlijk zijn. Situaties die ons gedwongen hebben om diep in onszelf te putten en geheime slapende krachten op te graven. Op deze manier zul je misschien ontdekken dat er in jouw vraag een antwoord schuilt, dat het probleem juist de oplossing wordt en dat het gif je medicijn kan zijn. Zo werkt het hele inenting systeem. Je neemt een beetje van het gif om het lichaam te stimuleren om zich te versterken, juist tegen dat ene gif of die ene ziekte.

Zo ook in elk aspect van je leven. Als je van bovenuit kijkt, kan de spijt van het begaan van een overtreding iemand aanmoedigen om meer potentieel in zichzelf te ontdekken; een mislukking lijdt tot groter succes, moeilijkheden in een huwelijk of andere relatie geven de kans om op een diepere manier met elkaar om te gaan. Het einde van het ene tijdperk is weer het begin van een nieuwe. Pijn kun je gebruiken als springplank naar voren en frustraties als reden tot dieper bewustzijn.

“Zegen mij” vroeg Yakov aan de engel die de hele nacht met hem gevochten had en hem verwond had aan zijn heup. Sinds wanneer vragen wij onze vijanden om ons te zegenen? Maar de zegen was de nieuwe kracht die Yakov in zichzelf ontdekte toen hij op de proef werd gesteld. Een kracht waar hij later in z’n hele leven gebruik van kon gaan maken. De uitdaging wordt een verheffing. Kijk omhoog naar de slang, aanschouw het probleem, ontdek je eigen potentieel en laat jouw diepe krachten jou verheffen. De slang wordt een unieke gelegenheid om op een hogere plek te komen, om je eigen speciale krachten naar voren te laten treden. Jij wordt daardoor krachtiger, verstandiger, hoger en tenslotte gelukkiger en voldaan.

Shabbat shalom!

 

auteur: Rebbetzin Bracha Heintz

gebaseerd op een artikel van Rabbi YY Jacobson

 

Looking for older posts? See the sidebar for the Archive.